Aktualne projekty

Zaplanuj swoją przyszłość!

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!


NR PROJEKTU: POWR.01.03.01-00-0025/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 207,05 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.07.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Zaplanuj swoją przyszłość!

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych (w wieku 15-29 lat, w tym minimum 38 kobiet i 27 mężczyzn), w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących (6 kobiet i 6 mężczyzn), poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentó i usług rynku pracy.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujące województwo pomorskie, które wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
   • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
     • matki przebywające w domach samotnej matki,
      • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
       • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
        • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

        • DODATKOWO, Uczestnik Projektu (UP) należeć musi do jednej z dwóch poniższych grup:

         • osoby bierne zawodowo (minimum 80% UP, to jest 53 osoby) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne, nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci);
          • osoby pracujące (maksymalnie 20% UP, to jest 12 osób, w tym imigranci i reemigranci) - takie jak:
          • - ubodzy pracujący;
           - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
           - osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych;
           - osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.           • WYKSZTAŁCENIE: minimum 50% Uczestników Projektu (UP), będzie osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych, czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym (33 osoby).
            • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ: minimum 25% UP to osoby z niepełnosprawnością, w tym niepełnosprawność ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim, obniżona sprawność sensoryczna, funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, psychofizyczna, niepełnosprawność sprzężona (łącznie minimum 17 osób).
             • WYKSZTAŁCENIE: minimum 50% Uczestników Projektu (UP) będzie osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych, czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym.


             • Działania w projekcie:

              ◊ Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
              ◊ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
              ◊ Szkolenia zawodowe z certyfikacją: wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych,
              ◊ 3-miesięczny staż zawodowy.

                REKRUTACJA:

                Prowadzona w sposób ciągły od sierpnia 2018 r. do końca stycznia 2019 r. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja będzie przedłużana.
                Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Gdyni). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

                • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej,
                 • Etap merytoryczny - rozmowa prowadzona na podstawie kwestionariusza badającego oczekiwania kandydata, motywację do wzięcia udziału w projekcie, zainteresowania.
                  PUNKTACJA:
                  ◊ 10 punktów za każde kryterium kwalifikowalności: niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, niska wiedza o rynku pracy, brak koncepcji kariery zawodowej, trudna sytuacja rodzinna, korzystanie z pomocy społecznej, brak stałego miejsca zamieszkania (maksymalnie 70 punktów);
                  ◊ 10 punktów za każde kryterium strategiczne: zamieszkiwanie na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 10%, niepełnosprawność, samotne matki (maksymalnie 30 punktów).
                  Łącznie każdy kandydat na Uczestnika Projektu otrzymać może maksymalnie 100 punktów.
                  • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji).


                   Kontakt:
                   E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                   Biuro projektu:
                   Plac Kaszubski 8 pok. 201
                   81-350 Gdynia

                   Ostatnia aktualizacja:
                   19.11.2018
                   Facebook
                    
                  • Efektywny powrót na rynek pracy!

                   O projekcie:

                   NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0104/17

                   CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 438 428,08 zł

                   OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 – 31.12.2018
                   TYTUŁ PROJEKTU: Efektywny powrót na rynek pracy!

                   Główny cel projektu:

                   Podniesiona zdolność do zatrudnienia 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego – wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego do 31.12.2018 r. poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.


                   Grupa docelowa:

                   Osoby bezrobotne (50 osób), poszukujące pracy i bierne zawodowo (10 osób), które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

                   • osoby długotrwale bezrobotne (min. 37%),
                    • kobiety (min. 60%),
                     • soby z niepełnosprawnością (min. 5%),
                      • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 43%),
                       • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 17%),
                       • Wykluczeniu podlegają rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
                        UWAGA!
                        Projekt jest skierowany do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji) podregionu konińskiego.


                        Działania w projekcie:

                        • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania,
                         • Pośrednictwo pracy,
                          • Grupowe poradnictwo zawodowe, w tym wsparcie doradcze,
                           • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, dopasowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb Uczestnika Projektu oraz możliwości zatrudnienia w regionie,
                            • Szkolenia komputerowe ECDL Base obejmujące podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu,
                             • 3- miesięczne, płatne staże zawodowe zgodne z odbytym szkoleniem.

                              • Kontakt:
                               Agnieszka Michońska-Skomra
                               Tel.: 510 488 157
                               E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                               Biuro projektu:
                               ul. Unii Lubelskiej 3/705
                               61-249 Poznań

                               Dokumenty do pobrania:

                               Regulamin projektu


                               Formularz zgłoszeniowy


                               Oświadczenie


                               Facebook
                                

                               Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

                               O projekcie:

                               NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

                               CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

                               OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.05.2019
                               TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

                               Główny cel projektu:

                               Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.


                               Grupa docelowa:

                               Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego, pozostające bez pracy (5 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

                               • osoby powyżej 50 roku życia (9 osób),
                                • osoby długotrwale bezrobotne (12 osób),
                                 • osoby z niepełnosprawnościami (6 osób),
                                 • kobiety.
                                 • Projekt zakłada udział 40% mieszkańców terenów wiejskich oraz 10% osób opiekujących się osobami zależnymi.                                  Działania w projekcie:

                                  • Diagnoza UP, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze:
                                  • ◊ Tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – łącznie 11h/Uczestnika Projektu (UP),
                                   - Analiza potrzeb klienta – spotkania indywidualne,
                                   - Rynek pracy i warsztat edukacyjny – sesja grupowa,
                                   - Warsztat samopoznania – sesja grupowa,
                                   - Indywidualna ocena zawodowa – spotkania indywidualne,
                                   - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie indywidualne.
                                   ◊ Doradztwo zawodowe
                                   - Spotkania grupowe (po 10 osób): Poszukiwanie pracy, zasady rekrutacji w firmach, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie CV,
                                   - Spotkania indywidualne: ocena niepowodzeń, analiza dotychczasowych braków, wyrównywanie deficytów i wyznaczanie nowego celu.
                                   ◊ Wsparcie psychologiczne
                                   - identyfikacja źródeł niepowodzeń, motywacja poprzez pokazanie możliwości, wskazanie metod rozwiązywania problemów.
                                   ◊ Pośrednictwo pracy.
                                   - analiza IPD, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia.

                                   • Szkolenia:
                                   • ◊ Kursy/szkolenia „szyte na miarę” przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia dla 27 UP. Wybór szkoleń zgodny z wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami – zgodnie z IPD i z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wszyscy UP otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia, a osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu – certyfikaty rozpoznawalne i uznawane w branży.

                                    • Staże zawodowe:
                                    • ◊ Płatne, 3-miesieczne staże dla 21 UP z najlepszą frekwencją na poprzednich formach wsparcia (szczególnie preferowane osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki/ojcowie). Staż będzie odpowiadał ustaleniom zawartym w Indywidualnym Planie Działania. Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun stażysty. Po odbyciu stażu wydawane będą zaświadczenia o odbyciu stażu.

                                     • Wsparcie dodatkowe:
                                     • • Przerwa kawowa dla uczestników grupowych sesji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,
                                      • Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie,
                                      • Materiały w formie papierowej i elektronicznej,
                                      • Badania lekarskie.


                                      Kontakt:
                                      Kinga Natkaniec
                                      E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                      Tel.: 784 036 561

                                      Biuro projektu:
                                      ul. Szpitalna 5
                                      32-300 Olkusz

                                      Dokumenty do pobrania:

                                      Regulamin projektu


                                      Formularz zgłoszeniowy


                                      Oświadczenie


                                      Kwestionariusz badający oczekiwania                                      Facebook
                                       

                                      Udany start na rynku pracy

                                      O projekcie:

                                      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny!


                                      NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0014/17

                                      CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 924 922,50 zł

                                      OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
                                      TYTUŁ PROJEKTU: Udany start na rynku pracy

                                      Główny cel projektu:

                                      Aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym minimum 6 osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących woj. łódzkie, pozostających bez pracy i spełniających wymagania grupy docelowej, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników, skutkująca zdobyciem zatrudnienia.


                                      Grupa docelowa:

                                      Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 18 do 29 lat), zamieszkujące województwo łódzkie, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym:

                                      • minimum 80% osób biernych zawodowo,
                                       • maksymalnie 20% osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,
                                        • minimum 10% osób z niepełnosprawnościami.

                                        • Działania w projekcie:

                                         ◊ Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy,
                                         ◊ Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
                                         ◊ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
                                         ◊ Szkolenia z certyfikacją: Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w obszarze Informatyki i Telekomunikacji,
                                         ◊ 4-miesięczny staż zawodowy.

                                           REKRUTACJA:

                                           Prowadzona w sposób ciągły, od września do listopada 2018 r. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja będzie przedłużana.
                                           Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Skierniewicach). Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

                                           • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej (punktacja 0-1),
                                            • Etap merytoryczny - ocena punktowa kryteriów rekrutacyjnych:
                                             -wykształcenie (waga punktowa:10) na poziomie ISCED 1 = 10pkt./ISCED 2 = 6pkt./ISCED 3 = 4pkt./pozostali = 1pkt.
                                             -kwalifikacje zawodowe (waga:9): bez kwalifikacji = 10pkt., pozostali =1pkt.
                                             -doświadczenie zawodowe (waga:8): bez doświadczenia = 10pkt, do 1 roku = 6pkt., pozostali = 1pkt.
                                             -niepełnosprawność (waga:5): znaczna = 10pkt./umiarkowana = 6pkt./niska = 4pkt.
                                             • Uczestnicy Projektu muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera.

                                             • Punkty rozpatrywane będą osobno dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej kolejności (przy zachowaniu parytetów) będą kwalifikowane kobiety i osoby niepełnosprawne. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego.


                                              Kontakt:
                                              Anna Socha
                                              E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                              Biuro projektu:
                                              ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                                              96-100 Skierniewice

                                              Ostatnia aktualizacja:
                                              14.09.2018

                                              Facebook
                                               
                                              Summer Grill
                                              Pozyskaliśmyjuż

                                              10 000 000

                                              na realizację projektów szkoleniowych

                                              Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                                              W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                                              • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                                              • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                                              • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                                              • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                                              • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                                              • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                                              Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                                              LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                                              1

                                              8.1.1 POKL

                                              ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                                              01.01.2011 - 30.04.2012

                                              POMORSKIE

                                              1 300 000 ZŁ

                                              320

                                              2

                                              9.6.2 POKL

                                              CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                                              01.01.2013 - 31.10.2014

                                              POMORSKIE

                                              1 335 260 ZŁ

                                              620

                                              3

                                              8.1.1 POKL

                                              ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                                              01.01.2013 - 31.05.2014

                                              WIELKOPOLSKIE

                                              1 112 490 ZŁ

                                              280

                                              4

                                              8.1.1 POKL

                                              ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                                              01.03.2013 - 31.12.2013

                                              LUBELSKIE

                                              464 350 ZŁ

                                              90

                                              5

                                              8.1.1 POKL

                                              TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                                              01.04.2013 - 30.11.2013

                                              OPOLSKIE

                                              453 200 ZŁ

                                              100

                                              6

                                              9.6.2 POKL

                                              CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                                              01.05.2013 - 31.05.2014

                                              ZACHODNIOPOMORSKIE

                                              955 310 ZŁ

                                              455

                                              7

                                              8.1.1 POKL

                                              AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                                              01.03.2014 - 28.02.2015

                                              LUBELSKIE

                                              458 840 ZŁ

                                              100

                                              8

                                              9.6.2 POKL

                                              CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                                              01.08.2014 - 30.09.2015

                                              DOLNOŚLĄSKIE

                                              722 000

                                              380

                                              9

                                              8.2 RPWP

                                              ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                                              01.03.2016 - 30.06.2017

                                              WIELKOPOLSKIE

                                              383 925

                                              210

                                              10

                                              9.3 RPOP

                                              KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                                              01.03.2017 - 28.02.2018

                                              OPOLSKIE

                                              868 950

                                              360

                                              11

                                              9.1.1 RPLD

                                              OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                                              01.04.2017 - 31.05.2018

                                              ŁÓDZKIE

                                              958 659,88

                                              60

                                              12

                                              7.2 RPOP

                                              OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                                              01.03.2017 - 31.07.2018

                                              OPOLSKIE

                                              999 196,20

                                              56

                                              13

                                              12.4 RPLU

                                              KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                                              01.05.2017 - 31.07.2018

                                              LUBELSKIE

                                              660 900

                                              121

                                              14

                                              9.1 RPMA

                                              CENTRUM DLA RODZINY

                                              01.09.2017 - 31.08.2018

                                              MAZOWIECKIE

                                              425 625

                                              40

                                              Aktualne projekty


                                              WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                                              Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                                              aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                                              Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                                              aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                                              Akcja integracja i aktywizacja
                                              szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                                              Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                                              szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                                              WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                                              Otwarci na zmiany
                                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                                              Kwalifikacje XXI wieku
                                              szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                                              Udany start na rynku pracy
                                              projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie                                              WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                                              Klucz do potęgi
                                              zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                                              Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                                              aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                                              WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                                              Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                                              Projekt NOWA SZANSA
                                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m.Radom


                                              Nowy start - lepsza przyszłość
                                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                                              WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                                              Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                                              szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                                              WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                                              PLUS dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
                                              Aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie


                                              Pomorska Akademia Microsoftu
                                              szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                                              Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                                              szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                                              Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                                              inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                                              Zaplanuj swoją przyszłość!
                                              projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                                              WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                                              Kwalifikacje XXI wieku!
                                              szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                                              e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                                              szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                                              WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                                              Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                                              szkolenia komputerowe, woj. śląskie                                              WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                                              Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                                              Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                                              Zaczarowana Kraina
                                              Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                                              Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                                              Efektywny powrót na rynek pracy!
                                              Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                                              WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                                              Akademia kompetencji cyfrowych
                                              szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                                              Aktywni na rynku pracy 30+
                                              szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                                              Akademia programowania

                                              Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                                              sprawdź szczegóły                                              Godziny pracy biura

                                              Pon - Pt: 8 - 16
                                              Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                                              LokalizacjaOdwiedź Nas!

                                               

                                              Formularz kontaktowy

                                              Biura regionalne

                                              ul. Lubartowska 74a/30, II piętro, 20-094 Lublin, Polska
                                              ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin, Polska
                                              ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, Polska
                                              ul. Mszczonowska 33/35 pok. 203, 96-100 Skierniewice, Polska
                                              ul. Kościuszki 2, 05-270 Marki, Polska
                                              ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno, Polska
                                              ul. Piotrkowska 10A, 25-510 Kielce, Polska

                                              Adres

                                              J&C Group
                                              Plac Kaszubski 8 pok. 201
                                              81-350 Gdynia

                                              Zobacz mapę