Aktualne projekty

Rozwój drogą do sukcesu

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 327 874,32 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.03.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój drogą do sukcesu

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 40% z 40 osób dorosłych należących do grupy docelowej poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


Grupa docelowa:

Osoby dorosłe (w wieku 18 lat i więcej), które uczą się, pracują lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. świętokrzyskiego (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój), zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych.
Minimum 50% Uczestników stanowić będą:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 2);
  • Minimum 20% Uczestników stanowić będą:
   • są osobami z niepełnosprawnościami.

   • Działania w projekcie:

    • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
    • ◊ E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka),
     Program ramowy:
     - projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
     - konfigurowanie urządzeń sieciowych
     - administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
     ◊ E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (teoria + praktyka).
     Program ramowy:
     - tworzenie stron internetowych
     - tworzenie i administrowanie baz danych
     - tworzenie aplikacji internetowych
     • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.


      • Kontakt:
       Monika Ruszkiewicz
       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
       Tel: 514 811 226

       Biuro projektu:
       Piotrkowska 10A
       25-510 Kielce

       Dokumenty do pobrania:

       Regulamin projektu


       Formularz zgłoszeniowy


       Oświadczenie


       Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności


       Oświadczenie o statusie na rynku pracy


       Zaświadczenie o nauce


       Zaświadczenie o zatrudnieniu


       Umowa uczestnictwa       Facebook
        

       Na dobrej drodze do zmiany

       O projekcie:

       NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a515/18

       CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 404 431,00 zł

       OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.10.2019
       TYTUŁ PROJEKTU: Na dobrej drodze do zmiany

       Główny cel projektu:

       Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych wśród 90% z 36 osób, zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji, tj:
       • Powiat ostrołęcki, gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn;
       • Powiat przasnyski, gminy: Chorzele (obszar wiejski), Czernice Borowe, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska), poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.


       Grupa docelowa:

       Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej. 100% grupy docelowej będą stanowić osoby niepracujące z ubogich rodzin z dziećmi (min. 1 dziecko do 18 roku życia), zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego, które obowiązkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

       • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 5% Uczestników Projektu);
        • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (25% Uczestników Projektu);
         • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, czyli do ISCED 3 włącznie; 80% Uczestników Projektu);
          • osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (75% Uczestników Projektu);
           • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z przyznanym III profilem pomocy (15% Uczestników Projektu);
            • osoby bierne zawodowo (10% Uczestników Projektu);
             • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (80% Uczestników Projektu).

             • Działania w projekcie:
              Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

              I. Zintegrowane poradnictwo socjalne,
              II. Zintegrowane poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne,
              III. Poradnictwo zawodowe,
              IV. Szkolenia zawodowe,
              V. Pośrednictwo pracy,
              VI. Staż zawodowy.


                Kontakt:
                E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Dokumenty do pobrania:

                Regulamin projektu


                Formularz zgłoszeniowy


                Oświadczenie


                Test predyspozycji


                Ostatnia aktualizacja:
                21.02.2019

                Facebook
                 

                Młodzieżowe wyzwania zawodowe

                O projekcie:

                Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), biernych zawodowo, zamieszkujących w powiatach ostrołęckim i m. Ostrołęka. Udział w projekcie jest bezpłatny!


                NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-14-0008/18

                CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 326 449,20 zł

                OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 30.09.2019
                TYTUŁ PROJEKTU: Młodzieżowe wyzwania zawodowe

                Główny cel projektu:

                Wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 24 osób młodych w wieku 15-29 lat (15 kobiet, 9 mężczyzn), w tym z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w powiatach ostrołęckim i mieście Ostrołęka, dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy, realizowanych w ramach programu zawodowo-edukacyjnego obejmującego: identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.


                Grupa docelowa:

                Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkujące powiat ostrołęcki lub miasto Ostrołęka, które są bierne zawodowo lub pozostają bez pracy i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz nie uczestnicą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących powiat ostrołęcki lub miasto Ostrołęka.

                W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które zaliczają się choćby do jednej z poniższych grup:

                • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
                 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
                  • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
                   • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
                    • matki przebywające w domach samotnej matki,
                     • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
                      • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
                       • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

                       • » 100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (24 osoby: 15 kobiet, 9 mężczyzn) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);


                        » Minimum 60% UP stanowiły będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym (9 kobiet, 6 mężczyzn);


                        » Minimum 55% UP stanowić będą osoby z terenów wiejskich(8 kobiet, 5 mężczyzn);


                        » Minimum 45% UP będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze - czyli miasto Ostrołęka (7 kobiet, 4 mężczyzn);


                        » Minimum 20% UP to osoby objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) (3 kobiety, 2 mężczyzn)


                        » Minimum 8% UP to osoby z niepełnosprawnościami, (1 kobieta, 1 mężczyzna).                        Działania w projekcie:

                        I. IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH ORAZ DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, czyli opracowanie na spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu,
                        II. PORADNICTWO ZAWODOWE, czyli ocena problemów i potrzeb zawodowych oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
                        Sześcciu Uczestników Projektu weźmie udział w nowatorskim elemencie poradnictwa zawodowego: coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w tym wychowawczego,
                        III. WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE, czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, "szyte na miarę" = dobrane z doradcą zawodowym (wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem). Szkolenia możliwe są w zawodach wskazywanych jako deficytowe w województwie mazowieckim i powiecie ostrołęckim oraz w oparciu o dane wynikające z dokumentu "Barometr zawodów". Szkolenia zakończone będą egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
                        IV. POŚREDNICTWO PRACY, czyli wsparcie w zakresie poszukiwania ofert pracy zgodnych z umiejętnościami, pomoc w napisaniu CV i LM, trening negocjacji i rozmów o pracę,
                        V. STAŻ ZAWODOWY, czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 53 osób biernych zawodowo, trwające średnio 4 miesięce).


                          REKRUTACJA:

                          Prowadzona w sposób ciągły od stycznia 2019 r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników. Rekrutacja trwa!
                          Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
                          Pierwszeństwo udziału w projekcie, a więc dodatkowe punkty do listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu otrzymają:

                          • kobiety (+6 punktów);
                           • osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, czyli ISCED 3; +5 punktów);
                            • osoby z obszarów wiejskich (+4 punkty);
                             • osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+3 punkty);
                              • osoby objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji (+2 punkty);
                               • osoby niepełnosprawne (+1 punkt).

                               • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji). W przypadku osób, które otrzymają taką samą liczbę punktów, preferowane będą osoby najdłużej niepracujące.


                                Kontakt:
                                Bartosz Pakulski
                                E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                Tel: 505 290 882

                                Biuro projektu:
                                ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                                26-600 Radom

                                Dokumenty do pobrania:

                                Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

                                Regulamin projektu


                                Formularz zgłoszeniowy


                                Deklaracja


                                Oświadczenie


                                Oświadczenie opiekuna prawnego


                                Ankieta umiejętności i kwalifikacji


                                Ostatnia aktualizacja:
                                21.03.2019

                                Facebook
                                 

                                e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

                                O projekcie:

                                NR PROJEKTU: RPLD.11.02.01-10-0003/17

                                CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 468 000,00 zł

                                OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
                                TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

                                Główny cel projektu:

                                Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 80% z 240 Uczestników Projektu poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.


                                Grupa docelowa:

                                Osoby dorosłe, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim województwa łódzkiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

                                100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich oraz posiadające wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (do pioziomu ISCED2 włącznie), a 30% UP osoby, które ukończyły 50 rok życia i więcej.
                                Wsparcie skierowane zostanie w szczególności do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w obszarze kompetencji cyfrowych - nie posiadających umiejętności w zakresie ICT (75% UP) lub posiadających podstawowe umiejętności (25% UP).


                                Działania w projekcie:

                                • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
                                 • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
                                   • Egzaminy i certyfikacja


                                    • Kontakt:
                                     Bartosz Pakulski
                                     Tel.: 533 290 882
                                     E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                     Biuro projektu:
                                     ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                                     96-100 Skierniewice

                                     Dokumenty do pobrania:

                                     Summer Grill
                                     Pozyskaliśmyjuż

                                     10 000 000

                                     na realizację projektów szkoleniowych

                                     Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                                     W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                                     • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                                     • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                                     • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                                     • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                                     • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                                     • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                                     Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                                     LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                                     1

                                     8.1.1 POKL

                                     ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                                     01.01.2011 - 30.04.2012

                                     POMORSKIE

                                     1 300 000 ZŁ

                                     320

                                     2

                                     9.6.2 POKL

                                     CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                                     01.01.2013 - 31.10.2014

                                     POMORSKIE

                                     1 335 260 ZŁ

                                     620

                                     3

                                     8.1.1 POKL

                                     ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                                     01.01.2013 - 31.05.2014

                                     WIELKOPOLSKIE

                                     1 112 490 ZŁ

                                     280

                                     4

                                     8.1.1 POKL

                                     ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                                     01.03.2013 - 31.12.2013

                                     LUBELSKIE

                                     464 350 ZŁ

                                     90

                                     5

                                     8.1.1 POKL

                                     TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                                     01.04.2013 - 30.11.2013

                                     OPOLSKIE

                                     453 200 ZŁ

                                     100

                                     6

                                     9.6.2 POKL

                                     CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                                     01.05.2013 - 31.05.2014

                                     ZACHODNIOPOMORSKIE

                                     955 310 ZŁ

                                     455

                                     7

                                     8.1.1 POKL

                                     AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                                     01.03.2014 - 28.02.2015

                                     LUBELSKIE

                                     458 840 ZŁ

                                     100

                                     8

                                     9.6.2 POKL

                                     CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                                     01.08.2014 - 30.09.2015

                                     DOLNOŚLĄSKIE

                                     722 000

                                     380

                                     9

                                     8.2 RPWP

                                     ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                                     01.03.2016 - 30.06.2017

                                     WIELKOPOLSKIE

                                     383 925

                                     210

                                     10

                                     9.3 RPOP

                                     KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                                     01.03.2017 - 28.02.2018

                                     OPOLSKIE

                                     868 950

                                     360

                                     11

                                     9.1.1 RPLD

                                     OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                                     01.04.2017 - 31.05.2018

                                     ŁÓDZKIE

                                     958 659,88

                                     60

                                     12

                                     7.2 RPOP

                                     OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                                     01.03.2017 - 31.07.2018

                                     OPOLSKIE

                                     999 196,20

                                     56

                                     13

                                     12.4 RPLU

                                     KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                                     01.05.2017 - 31.07.2018

                                     LUBELSKIE

                                     660 900

                                     121

                                     14

                                     9.1 RPMA

                                     CENTRUM DLA RODZINY

                                     01.09.2017 - 31.08.2018

                                     MAZOWIECKIE

                                     425 625

                                     40

                                     Aktualne projekty


                                     WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                                     Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                                     aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                                     Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                                     aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                                     Akcja integracja i aktywizacja
                                     szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                                     Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                                     szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                                     WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                                     Otwarci na zmiany
                                     Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                                     Kwalifikacje XXI wieku
                                     szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                                     Udany start na rynku pracy
                                     projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


                                     e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                                     szkolenia komputerowe, woj. łódzkie                                     WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                                     Klucz do potęgi
                                     zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                                     Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                                     aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                                     WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                                     Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                                     aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                                     Nowy start - lepsza przyszłość
                                     aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


                                     Młodzieżowe wyzwania zawodowe
                                     projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


                                     Na dobrej drodze do zmiany
                                     aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                                     WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                                     Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                                     szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                                     WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                                     Pomorska Akademia Microsoftu
                                     szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                                     Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                                     szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                                     Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                                     inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                                     Zaplanuj swoją przyszłość!
                                     projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                                     WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                                     Kwalifikacje XXI wieku!
                                     szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                                     e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                                     szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


                                     Rozwój drogą do sukcesu
                                     szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego                                     WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                                     Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                                     szkolenia komputerowe, woj. śląskie                                     WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                                     Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                                     Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                                     Zaczarowana Kraina
                                     Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                                     Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                                     Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                                     Efektywny powrót na rynek pracy!
                                     Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                                     WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                                     Akademia kompetencji cyfrowych
                                     szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                                     Akademia programowania

                                     Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                                     sprawdź szczegóły                                     Godziny pracy biura

                                     Pon - Pt: 8 - 16
                                     Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                                     LokalizacjaOdwiedź Nas!

                                      

                                     Formularz kontaktowy

                                     Biura regionalne

                                     Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                                     Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                                     Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                                     Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                                     Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                                     Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                                     Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                                     Adres siedziby

                                     J&C Group
                                     Plac Kaszubski 8 pok. 201
                                     81-350 Gdynia

                                     Zobacz mapę