Aktualne projekty

Udany start na rynku pracy

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny!


NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0014/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 924 922,50 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Udany start na rynku pracy

Główny cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym minimum 6 osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących woj. łódzkie, pozostających bez pracy i spełniających wymagania grupy docelowej, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników, skutkująca zdobyciem zatrudnienia.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 18 do 29 lat), zamieszkujące województwo łódzkie, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym:

 • minimum 80% osób biernych zawodowo,
  • maksymalnie 20% osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,
   • minimum 10% osób z niepełnosprawnościami.

   • Działania w projekcie:

    ◊ Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy,
    ◊ Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
    ◊ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
    ◊ Szkolenia z certyfikacją: Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w obszarze Informatyki i Telekomunikacji,
    ◊ 4-miesięczny staż zawodowy.

      REKRUTACJA:

      Prowadzona w sposób ciągły, od września do listopada 2018 r. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja będzie przedłużana.
      Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Skierniewicach). Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

      • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej (punktacja 0-1),
       • Etap merytoryczny - ocena punktowa kryteriów rekrutacyjnych:
        -wykształcenie (waga punktowa:10) na poziomie ISCED 1 = 10pkt./ISCED 2 = 6pkt./ISCED 3 = 4pkt./pozostali = 1pkt.
        -kwalifikacje zawodowe (waga:9): bez kwalifikacji = 10pkt., pozostali =1pkt.
        -doświadczenie zawodowe (waga:8): bez doświadczenia = 10pkt, do 1 roku = 6pkt., pozostali = 1pkt.
        -niepełnosprawność (waga:5): znaczna = 10pkt./umiarkowana = 6pkt./niska = 4pkt.
        • Uczestnicy Projektu muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera.

        • Punkty rozpatrywane będą osobno dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej kolejności (przy zachowaniu parytetów) będą kwalifikowane kobiety i osoby niepełnosprawne. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego.


         Kontakt:
         Anna Socha
         E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Biuro projektu:
         ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
         96-100 Skierniewice

         Ostatnia aktualizacja:
         14.09.2018

         Facebook
          

         e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

         O projekcie:

         NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

         CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415 625,00 zł

         OKRES REALIZACJI: 01.02.2018-31.12.2018
         TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

         Główny cel projektu:

         Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 90% z 210 Uczestników Projektu (126 kobiet i 84 mężczyzn z obszarów wiejskich wybranych gmin powiatu ostrowieckiego) poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.


         Grupa docelowa:

         Osoby dorosłe, w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu ostrowieckiego (gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

         Projekt jest skierowany wyłącznie do osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup :

         • osoby w wieku 50 lat i więcej,
          • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, tj: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

          • 100% Uczestników Projektu stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich.


           Działania w projekcie:

           • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
            • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
              • Egzaminy i certyfikacja


               • Kontakt:
                Bartosz Pakulski
                Tel.: 533 290 882
                E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                Biuro projektu:
                ul. Piotrkowska 10A
                25-510 Kielce

                Dokumenty do pobrania:

                Regulamin projektu


                Formularz zgłoszeniowy


                Oświadczenie


                Ankieta


                Umowa uczestnictwa
                Facebook
                 

                Zaczarowana kraina

                O projekcie:

                NR PROJEKTU: RPWP.08.01.01-30-0153/17

                CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 836 638,85 zł

                OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019
                TYTUŁ PROJEKTU: Zaczarowana kraina

                Główny cel projektu:

                Upowszechnienie edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci w gminie Kórnik i objęcie dzieci dodatkowymi, wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.


                Grupa docelowa:

                60 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 50% dzieci to mieszkańcy terenów wiejskich gminy Kórnik. Projekt w szczególności skierowany jest do:

                • dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych i adopcyjnych,
                 • dzieci rodziców/opiekunów niepełnosprawnych,
                  • dzieci rodziców/opiekunów pracujących.

                  • Działania w projekcie:

                   • Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego – dostosowanie i modernizacja budynków i pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego.
                   • Praca merytoryczna z dziećmi w nowotworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
                   • Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:
                   • ◊ Gimnastyka korekcyjna,
                    ◊ Rytmika,
                    ◊ Warsztaty twórczego myślenia,
                    ◊ Pantomima.
                   • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami:
                   • ◊ Zajęcia logopedyczne,
                    ◊ Integracja sensoryczna,
                    ◊ Terapia pedagogiczna,
                    ◊ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

                     Kontakt:
                     Tel.: 510 964 090
                     E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                     Biuro projektu:
                     ul. Unii Lubelskiej 3
                     61-249 Poznań

                     Adres przedszkola:
                     Krauthofera 9a
                     62-035 Bnin
                     >>Strona internetowa przedszkola<<
                      


                     Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


                     1/ZK/8.1.1/2018 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i/lub wyposażenie lokalu przeznaczonego na przedszkole
                     Data publikacji: 16.08.2018


                     Facebook
                      

                     Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

                     O projekcie:

                     NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

                     CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 037,50 zł

                     OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 – 31.03.2019
                     TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

                     Główny cel projektu:

                     Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min.50% ze 150 osób dorosłych (90K,60M) z woj. podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


                     Grupa docelowa:

                     Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie:

                     • są osobami w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej),
                      • są osobami w wieku 50 lat i więcej,
                       • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie) – min.30% Uczestników,
                       • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego.

                       • Działania w projekcie:

                        • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
                        • ◊ Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka),
                         ◊ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (teoria + praktyka).
                         • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

                          • Kontakt:
                           E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                           Tel. 531 388 859

                           Biuro projektu:
                           Trzebownisko 616A/10
                           36-001 Trzebownisko

                           Dokumenty do pobrania:

                           Regulamin projektu


                           Formularz zgłoszeniowy


                           Oświadczenie RPO


                           Oświadczenie o rynku pracy


                           Zaświadczenie o nauce


                           Zaświadczenie o zatrudnieniu                           Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


                           1/NN/9.5/2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne
                           Data publikacji: 17.05.2018


                           Facebook
                            
                           Summer Grill
                           Pozyskaliśmyjuż

                           10 000 000

                           na realizację projektów szkoleniowych

                           Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                           W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                           • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                           • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                           • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                           • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                           • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                           • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                           Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                           LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                           1

                           8.1.1 POKL

                           ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                           01.01.2011 - 30.04.2012

                           POMORSKIE

                           1 300 000 ZŁ

                           320

                           2

                           9.6.2 POKL

                           CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                           01.01.2013 - 31.10.2014

                           POMORSKIE

                           1 335 260 ZŁ

                           620

                           3

                           8.1.1 POKL

                           ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                           01.01.2013 - 31.05.2014

                           WIELKOPOLSKIE

                           1 112 490 ZŁ

                           280

                           4

                           8.1.1 POKL

                           ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                           01.03.2013 - 31.12.2013

                           LUBELSKIE

                           464 350 ZŁ

                           90

                           5

                           8.1.1 POKL

                           TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                           01.04.2013 - 30.11.2013

                           OPOLSKIE

                           453 200 ZŁ

                           100

                           6

                           9.6.2 POKL

                           CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                           01.05.2013 - 31.05.2014

                           ZACHODNIOPOMORSKIE

                           955 310 ZŁ

                           455

                           7

                           8.1.1 POKL

                           AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                           01.03.2014 - 28.02.2015

                           LUBELSKIE

                           458 840 ZŁ

                           100

                           8

                           9.6.2 POKL

                           CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                           01.08.2014 - 30.09.2015

                           DOLNOŚLĄSKIE

                           722 000

                           380

                           9

                           8.2 RPWP

                           ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                           01.03.2016 - 30.06.2017

                           WIELKOPOLSKIE

                           383 925

                           210

                           10

                           9.3 RPOP

                           KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                           01.03.2017 - 28.02.2018

                           OPOLSKIE

                           868 950

                           360

                           11

                           9.1.1 RPLD

                           OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                           01.04.2017 - 31.05.2018

                           ŁÓDZKIE

                           958 659,88

                           60

                           12

                           7.2 RPOP

                           OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                           01.03.2017 - 31.07.2018

                           OPOLSKIE

                           999 196,20

                           56

                           13

                           12.4 RPLU

                           KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                           01.05.2017 - 31.07.2018

                           LUBELSKIE

                           660 900

                           121

                           14

                           9.1 RPMA

                           CENTRUM DLA RODZINY

                           01.09.2017 - 31.08.2018

                           MAZOWIECKIE

                           425 625

                           40

                           Aktualne projekty


                           WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                           Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                           aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                           Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                           aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                           Akcja integracja i aktywizacja
                           szkolenia zawodowe, woj. lubelskie                           WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                           Otwarci na zmiany
                           Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                           Kwalifikacje XXI wieku
                           szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                           Udany start na rynku pracy
                           projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie                           WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                           Klucz do potęgi
                           zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie                           WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                           Centrum dla rodziny
                           Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


                           Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                           Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                           Projekt NOWA SZANSA
                           Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m.Radom


                           Nowy start - lepsza przyszłość
                           Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                           WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                           Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                           szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                           WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                           PLUS dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
                           Aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie


                           Pomorska Akademia Microsoftu
                           szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                           Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                           szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                           Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                           inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie                           WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                           Kwalifikacje XXI wieku!
                           szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                           e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                           szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                           WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                           Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                           szkolenia komputerowe, woj. śląskie                           WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                           Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                           Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, gmina Święciechowa


                           Zaczarowana Kraina
                           Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik                           WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                           Akademia kompetencji cyfrowych
                           szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                           Aktywni na rynku pracy 30+
                           szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                           Akademia programowania

                           Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                           sprawdź szczegóły                           Godziny pracy biura

                           Pon - Pt: 8 - 16
                           Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                           LokalizacjaOdwiedź Nas!

                            

                           Formularz kontaktowy

                           Biura regionalne

                           ul. Lubartowska 74a/30, II piętro, 20-094 Lublin, Polska
                           ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin, Polska
                           ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, Polska
                           ul. Mszczonowska 33/35 pok. 203, 96-100 Skierniewice, Polska
                           ul. Kościuszki 2, 05-270 Marki, Polska
                           ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno, Polska
                           ul. Piotrkowska 10A, 25-510 Kielce, Polska

                           Adres

                           J&C Group
                           Plac Kaszubski 8 pok. 201
                           81-350 Gdynia

                           Zobacz mapę