Aktualne projekty

e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPLD.11.02.01-10-0003/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 468 000,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 80% z 240 Uczestników Projektu poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.


Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim województwa łódzkiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby pochodzące z obszarów wiejskich oraz posiadające wykształcenie co najwyżej gimnazjalne (do pioziomu ISCED2 włącznie), a 30% UP osoby, które ukończyły 50 rok życia i więcej.
Wsparcie skierowane zostanie w szczególności do osób wykazujących największą lukę kompetencyjną w obszarze kompetencji cyfrowych - nie posiadających umiejętności w zakresie ICT (75% UP) lub posiadających podstawowe umiejętności (25% UP).


Działania w projekcie:

 • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
  • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
    • Egzaminy i certyfikacja


     • Kontakt:
      Bartosz Pakulski
      Tel.: 533 290 882
      E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      Biuro projektu:
      ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
      96-100 Skierniewice

      Dokumenty do pobrania:

      Regulamin projektu


      Formularz zgłoszeniowy


      Oświadczenie


      Ankieta


      Umowa uczestnictwa
      Facebook
       

      Zaplanuj swoją przyszłość!

      O projekcie:

      Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!


      NR PROJEKTU: POWR.01.03.01-00-0025/18

      CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 207,05 zł

      OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.07.2019
      TYTUŁ PROJEKTU: Zaplanuj swoją przyszłość!

      Główny cel projektu:

      Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych (w wieku 15-29 lat, w tym minimum 38 kobiet i 27 mężczyzn), w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących (6 kobiet i 6 mężczyzn), poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.


      Grupa docelowa:

      Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujące województwo pomorskie, które obowiązkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

      • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
       • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
        • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
         • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
          • matki przebywające w domach samotnej matki,
           • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
            • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
             • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

             • » Minimum 80% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (53 osoby) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);


              » Maksymalnie 20% UP stanowić mogą osoby pracujące (12 osób) - takie jak:
              - ubodzy pracujący;
              - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
              - osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych;
              - osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.


              » Minimum 50% UP będzie osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (33 osoby) - czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym.


              » Minimum 25% UP to osoby z niepełnosprawnościami (minimum 17 osób), w tym niepełnosprawność ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim, obniżona sprawność sensoryczna, funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, psychofizyczna, niepełnosprawność sprzężona.


              » Wszyscy UP zamieszkiwać muszą województwo pomorskie, preferowane są osoby z powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia (powyżej 10%).              Działania w projekcie:

              I. IDENTYFIKACJA POTRZEB czyli opracowanie na spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu,
              II. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY czyli pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przygotowanie do rozmów z konkretnym pracodawcą, skierowanie na staż/do zatrudnienia,
              III. KURSY/SZKOLENIA „SZYTE NA MIARĘ” Z CERTYFIKACJĄ czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, dobrane z doradcą zawodowym - wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem. Szkolenia zakończone egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
              IV. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 53 osób biernych zawodowo, trwające przez okres 3 miesięcy).


                REKRUTACJA:

                Prowadzona w sposób ciągły od sierpnia 2018 r. do końca stycznia 2019 r. W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników, rekrutacja będzie przedłużana.
                Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Gdyni). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

                • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej,
                 • Etap merytoryczny - rozmowa prowadzona na podstawie kwestionariusza badającego oczekiwania kandydata, motywację do wzięcia udziału w projekcie, zainteresowania.

                  PUNKTACJA:
                  • 10 punktów za każde kryterium kwalifikowalności: niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, niska wiedza o rynku pracy, brak koncepcji kariery zawodowej, trudna sytuacja rodzinna, korzystanie z pomocy społecznej, brak stałego miejsca zamieszkania (maksymalnie 70 punktów);
                   • 10 punktów za każde kryterium strategiczne: zamieszkiwanie na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 10%, niepełnosprawność, samotne matki (maksymalnie 30 punktów).
                    Łącznie każdy kandydat na Uczestnika Projektu otrzymać może maksymalnie 100 punktów.

                   • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji).


                    Kontakt:
                    E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                    Tel: 510 964 080

                    Biuro projektu:
                    Plac Kaszubski 8 pok. 201
                    81-350 Gdynia

                    Dokumenty do pobrania:

                    Regulamin projektu


                    Formularz zgłoszeniowy


                    Oświadczenie


                    Ostatnia aktualizacja:
                    18.01.2019

                    Facebook
                     

                    Efektywny powrót na rynek pracy!

                    O projekcie:

                    NR PROJEKTU: RPWP.06.02.00-30-0104/17

                    CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 438 428,08 zł

                    OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 – 31.12.2018
                    TYTUŁ PROJEKTU: Efektywny powrót na rynek pracy!

                    Główny cel projektu:

                    Podniesiona zdolność do zatrudnienia 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn), osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego – wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych podregionu konińskiego do 31.12.2018 r. poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodową.


                    Grupa docelowa:

                    Osoby bezrobotne (50 osób), poszukujące pracy i bierne zawodowo (10 osób), które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

                    • osoby długotrwale bezrobotne (min. 37%),
                     • kobiety (min. 60%),
                      • soby z niepełnosprawnością (min. 5%),
                       • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 43%),
                        • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 17%),
                        • Wykluczeniu podlegają rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.
                         UWAGA!
                         Projekt jest skierowany do mieszkańców wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji) podregionu konińskiego.


                         Działania w projekcie:

                         • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowanie dla każdego Uczestnika Projektu Indywidualnego Planu Działania,
                          • Pośrednictwo pracy,
                           • Grupowe poradnictwo zawodowe, w tym wsparcie doradcze,
                            • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, dopasowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb Uczestnika Projektu oraz możliwości zatrudnienia w regionie,
                             • Szkolenia komputerowe ECDL Base obejmujące podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów oraz arkusze kalkulacyjne zakończone egzaminem oraz wydaniem certyfikatu,
                              • 3- miesięczne, płatne staże zawodowe zgodne z odbytym szkoleniem.

                               • Kontakt:
                                Agnieszka Michońska-Skomra
                                Tel.: 510 488 157
                                E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                Biuro projektu:
                                ul. Unii Lubelskiej 3/705
                                61-249 Poznań

                                Dokumenty do pobrania:

                                Regulamin projektu


                                Formularz zgłoszeniowy


                                Oświadczenie


                                Facebook
                                 

                                Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

                                O projekcie:

                                NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

                                CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

                                OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.05.2019
                                TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

                                Główny cel projektu:

                                Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.


                                Grupa docelowa:

                                Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego, pozostające bez pracy (5 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

                                • osoby powyżej 50 roku życia (9 osób),
                                 • osoby długotrwale bezrobotne (12 osób),
                                  • osoby z niepełnosprawnościami (6 osób),
                                  • kobiety.
                                  • Projekt zakłada udział 40% mieszkańców terenów wiejskich oraz 10% osób opiekujących się osobami zależnymi.                                   Działania w projekcie:

                                   • Diagnoza UP, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze:
                                   • ◊ Tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – łącznie 11h/Uczestnika Projektu (UP),
                                    - Analiza potrzeb klienta – spotkania indywidualne,
                                    - Rynek pracy i warsztat edukacyjny – sesja grupowa,
                                    - Warsztat samopoznania – sesja grupowa,
                                    - Indywidualna ocena zawodowa – spotkania indywidualne,
                                    - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie indywidualne.
                                    ◊ Doradztwo zawodowe
                                    - Spotkania grupowe (po 10 osób): Poszukiwanie pracy, zasady rekrutacji w firmach, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie CV,
                                    - Spotkania indywidualne: ocena niepowodzeń, analiza dotychczasowych braków, wyrównywanie deficytów i wyznaczanie nowego celu.
                                    ◊ Wsparcie psychologiczne
                                    - identyfikacja źródeł niepowodzeń, motywacja poprzez pokazanie możliwości, wskazanie metod rozwiązywania problemów.
                                    ◊ Pośrednictwo pracy.
                                    - analiza IPD, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia.

                                    • Szkolenia:
                                    • ◊ Kursy/szkolenia „szyte na miarę” przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia dla 27 UP. Wybór szkoleń zgodny z wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami – zgodnie z IPD i z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wszyscy UP otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia, a osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu – certyfikaty rozpoznawalne i uznawane w branży.

                                     • Staże zawodowe:
                                     • ◊ Płatne, 3-miesieczne staże dla 21 UP z najlepszą frekwencją na poprzednich formach wsparcia (szczególnie preferowane osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki/ojcowie). Staż będzie odpowiadał ustaleniom zawartym w Indywidualnym Planie Działania. Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun stażysty. Po odbyciu stażu wydawane będą zaświadczenia o odbyciu stażu.

                                      • Wsparcie dodatkowe:
                                      • • Przerwa kawowa dla uczestników grupowych sesji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,
                                       • Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie,
                                       • Materiały w formie papierowej i elektronicznej,
                                       • Badania lekarskie.


                                       Kontakt:
                                       Kinga Natkaniec
                                       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                       Tel.: 784 036 561

                                       Biuro projektu:
                                       ul. Szpitalna 5
                                       32-300 Olkusz

                                       Dokumenty do pobrania:

                                       Regulamin projektu


                                       Formularz zgłoszeniowy


                                       Oświadczenie


                                       Kwestionariusz badający oczekiwania                                       Facebook
                                        
                                       Summer Grill
                                       Pozyskaliśmyjuż

                                       10 000 000

                                       na realizację projektów szkoleniowych

                                       Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                                       W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                                       • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                                       • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                                       • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                                       • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                                       • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                                       • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                                       Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                                       LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                                       1

                                       8.1.1 POKL

                                       ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                                       01.01.2011 - 30.04.2012

                                       POMORSKIE

                                       1 300 000 ZŁ

                                       320

                                       2

                                       9.6.2 POKL

                                       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                                       01.01.2013 - 31.10.2014

                                       POMORSKIE

                                       1 335 260 ZŁ

                                       620

                                       3

                                       8.1.1 POKL

                                       ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                                       01.01.2013 - 31.05.2014

                                       WIELKOPOLSKIE

                                       1 112 490 ZŁ

                                       280

                                       4

                                       8.1.1 POKL

                                       ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                                       01.03.2013 - 31.12.2013

                                       LUBELSKIE

                                       464 350 ZŁ

                                       90

                                       5

                                       8.1.1 POKL

                                       TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                                       01.04.2013 - 30.11.2013

                                       OPOLSKIE

                                       453 200 ZŁ

                                       100

                                       6

                                       9.6.2 POKL

                                       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                                       01.05.2013 - 31.05.2014

                                       ZACHODNIOPOMORSKIE

                                       955 310 ZŁ

                                       455

                                       7

                                       8.1.1 POKL

                                       AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                                       01.03.2014 - 28.02.2015

                                       LUBELSKIE

                                       458 840 ZŁ

                                       100

                                       8

                                       9.6.2 POKL

                                       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                                       01.08.2014 - 30.09.2015

                                       DOLNOŚLĄSKIE

                                       722 000

                                       380

                                       9

                                       8.2 RPWP

                                       ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                                       01.03.2016 - 30.06.2017

                                       WIELKOPOLSKIE

                                       383 925

                                       210

                                       10

                                       9.3 RPOP

                                       KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                                       01.03.2017 - 28.02.2018

                                       OPOLSKIE

                                       868 950

                                       360

                                       11

                                       9.1.1 RPLD

                                       OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                                       01.04.2017 - 31.05.2018

                                       ŁÓDZKIE

                                       958 659,88

                                       60

                                       12

                                       7.2 RPOP

                                       OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                                       01.03.2017 - 31.07.2018

                                       OPOLSKIE

                                       999 196,20

                                       56

                                       13

                                       12.4 RPLU

                                       KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                                       01.05.2017 - 31.07.2018

                                       LUBELSKIE

                                       660 900

                                       121

                                       14

                                       9.1 RPMA

                                       CENTRUM DLA RODZINY

                                       01.09.2017 - 31.08.2018

                                       MAZOWIECKIE

                                       425 625

                                       40

                                       Aktualne projekty


                                       WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                                       Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                                       aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                                       Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                                       aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                                       Akcja integracja i aktywizacja
                                       szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                                       Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                                       szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                                       WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                                       Otwarci na zmiany
                                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                                       Kwalifikacje XXI wieku
                                       szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                                       Udany start na rynku pracy
                                       projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


                                       e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                                       szkolenia komputerowe, woj. łódzkie                                       WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                                       Klucz do potęgi
                                       zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                                       Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                                       aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                                       WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                                       Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                                       Nowy start - lepsza przyszłość
                                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                                       WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                                       Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                                       szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                                       WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                                       Pomorska Akademia Microsoftu
                                       szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                                       Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                                       szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                                       Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                                       inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                                       Zaplanuj swoją przyszłość!
                                       projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                                       WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                                       Kwalifikacje XXI wieku!
                                       szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                                       e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                                       szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                                       WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                                       Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                                       szkolenia komputerowe, woj. śląskie                                       WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                                       Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                                       Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                                       Zaczarowana Kraina
                                       Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                                       Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                                       Efektywny powrót na rynek pracy!
                                       Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                                       WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                                       Akademia kompetencji cyfrowych
                                       szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                                       Aktywni na rynku pracy 30+
                                       szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                                       Akademia programowania

                                       Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                                       sprawdź szczegóły                                       Godziny pracy biura

                                       Pon - Pt: 8 - 16
                                       Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                                       LokalizacjaOdwiedź Nas!

                                        

                                       Formularz kontaktowy

                                       Biura regionalne

                                       Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                                       Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                                       Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                                       Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                                       Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                                       Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                                       Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                                       Adres siedziby

                                       J&C Group
                                       Plac Kaszubski 8 pok. 201
                                       81-350 Gdynia

                                       Zobacz mapę