Aktualne projekty

Zaczarowana kraina

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.01-30-0153/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 836 638,85 zł

OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Zaczarowana kraina

Główny cel projektu:

Upowszechnienie edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci w gminie Kórnik i objęcie dzieci dodatkowymi, wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.


Grupa docelowa:

60 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 50% dzieci to mieszkańcy terenów wiejskich gminy Kórnik. Projekt w szczególności skierowany jest do:

 • dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych i adopcyjnych,
  • dzieci rodziców/opiekunów niepełnosprawnych,
   • dzieci rodziców/opiekunów pracujących.

   • Działania w projekcie:

    • Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego – dostosowanie i modernizacja budynków i pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego.
    • Praca merytoryczna z dziećmi w nowotworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
    • Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:
    • ◊ Gimnastyka korekcyjna,
     ◊ Rytmika,
     ◊ Warsztaty twórczego myślenia,
     ◊ Pantomima.
    • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami:
    • ◊ Zajęcia logopedyczne,
     ◊ Integracja sensoryczna,
     ◊ Terapia pedagogiczna,
     ◊ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

      Kontakt:
      Tel.: 510 964 090
      E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      Biuro projektu:
      ul. Unii Lubelskiej 3
      61-249 Poznań

      Adres przedszkola:
      Krauthofera 9a
      62-035 Bnin
      >>Strona internetowa przedszkola<<
       


      Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


      1/ZK/8.1.1/2018 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i/lub wyposażenie lokalu przeznaczonego na przedszkole
      Data publikacji: 16.08.2018


      Facebook
       

      Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

      O projekcie:

      NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

      CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

      OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.05.2019
      TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

      Główny cel projektu:

      Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy u 50 osób (32 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego.


      Grupa docelowa:

      Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego (woj. wielkopolskie), w tym:

      • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (min. 60%),
       • osoby niepełnosprawne (min. 10%):
        - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
        - o znacznym stopniu niepełnosprawności,
        - z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
        • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ (min. 30%),
        • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (min. 20%),
        • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 70%),
        • osoby długotrwale bezrobotne (min. 32%).

        • Działania w projekcie:

         • Pogłębiona diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu – spotkania z doradcą zawodowym-psychologiem i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
          • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – life coaching,
           • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,
            • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje, dopasowane tematyką i zakresem do potrzeb, możliwości i potencjałów Uczestników Projektu oraz podparte analizą lokalnego rynku pracy,
             • Płatne staże zawodowe na stanowisku odpowiadającym swym zakresem planom rozwoju zawodowego określonego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji,
              • Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy,
               • Dla osób niepełnosprawnych: wsparcie trenera pracy wspomaganej.

                • Kontakt:
                 Agnieszka Michońska-Skomra
                 Tel.: 510 488 157
                 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                 Biuro projektu:
                 ul. Unii Lubelskiej 3/705
                 61-249 Poznań


                 Facebook
                  

                 Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

                 O projekcie:

                 NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

                 CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 037,50 zł

                 OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 – 31.03.2019
                 TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

                 Główny cel projektu:

                 Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min.50% ze 150 osób dorosłych (90K,60M) z woj. podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


                 Grupa docelowa:

                 Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie:

                 • są osobami w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej),
                  • są osobami w wieku 50 lat i więcej,
                   • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie) – min.30% Uczestników,
                   • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego.

                   • Działania w projekcie:

                    • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
                    • ◊ Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka),
                     ◊ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (teoria + praktyka).
                     • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

                      • Kontakt:
                       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                       Tel. 531 388 859

                       Biuro projektu:
                       Trzebownisko 616A/10
                       36-001 Trzebownisko

                       Dokumenty do pobrania:

                       Regulamin projektu


                       Formularz zgłoszeniowy


                       Oświadczenie RPO


                       Oświadczenie o rynku pracy


                       Zaświadczenie o nauce


                       Zaświadczenie o zatrudnieniu                       Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


                       1/NN/9.5/2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne
                       Data publikacji: 17.05.2018


                       Facebook
                        
                       Summer Grill
                       Pozyskaliśmyjuż

                       10 000 000

                       na realizację projektów szkoleniowych

                       Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                       W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                       • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                       • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                       • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                       • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                       • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                       • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                       Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                       LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                       1

                       8.1.1 POKL

                       ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                       01.01.2011 - 30.04.2012

                       POMORSKIE

                       1 300 000 ZŁ

                       320

                       2

                       9.6.2 POKL

                       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                       01.01.2013 - 31.10.2014

                       POMORSKIE

                       1 335 260 ZŁ

                       620

                       3

                       8.1.1 POKL

                       ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                       01.01.2013 - 31.05.2014

                       WIELKOPOLSKIE

                       1 112 490 ZŁ

                       280

                       4

                       8.1.1 POKL

                       ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                       01.03.2013 - 31.12.2013

                       LUBELSKIE

                       464 350 ZŁ

                       90

                       5

                       8.1.1 POKL

                       TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                       01.04.2013 - 30.11.2013

                       OPOLSKIE

                       453 200 ZŁ

                       100

                       6

                       9.6.2 POKL

                       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                       01.05.2013 - 31.05.2014

                       ZACHODNIOPOMORSKIE

                       955 310 ZŁ

                       455

                       7

                       8.1.1 POKL

                       AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                       01.03.2014 - 28.02.2015

                       LUBELSKIE

                       458 840 ZŁ

                       100

                       8

                       9.6.2 POKL

                       CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                       01.08.2014 - 30.09.2015

                       DOLNOŚLĄSKIE

                       722 000

                       380

                       9

                       8.2 RPWP

                       ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                       01.03.2016 - 30.06.2017

                       WIELKOPOLSKIE

                       383 925

                       210

                       10

                       9.3 RPOP

                       KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                       01.03.2017 - 28.02.2018

                       OPOLSKIE

                       868 950

                       360

                       11

                       9.1.1 RPLD

                       OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                       01.04.2017 - 31.05.2018

                       ŁÓDZKIE

                       958 659,88

                       60

                       12

                       7.2 RPOP

                       OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                       01.03.2017 - 31.07.2018

                       OPOLSKIE

                       999 196,20

                       56

                       13

                       12.4 RPLU

                       KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                       01.05.2017 - 31.07.2018

                       LUBELSKIE

                       660 900

                       121

                       14

                       9.1 RPMA

                       CENTRUM DLA RODZINY

                       01.09.2017 - 31.08.2018

                       MAZOWIECKIE

                       425 625

                       40

                       Aktualne projekty


                       WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                       Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                       aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                       Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                       aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                       Akcja integracja i aktywizacja
                       szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                       Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                       szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                       WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                       Otwarci na zmiany
                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                       Kwalifikacje XXI wieku
                       szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                       Udany start na rynku pracy
                       projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie                       WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                       Klucz do potęgi
                       zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                       Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                       aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                       WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                       Centrum dla rodziny
                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


                       Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                       Projekt NOWA SZANSA
                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m.Radom


                       Nowy start - lepsza przyszłość
                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                       WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                       Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                       szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                       WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                       PLUS dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
                       Aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie


                       Pomorska Akademia Microsoftu
                       szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                       Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                       szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                       Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                       inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie                       WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                       Kwalifikacje XXI wieku!
                       szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                       e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                       szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                       WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                       Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                       szkolenia komputerowe, woj. śląskie                       WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                       Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                       Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, gmina Święciechowa


                       Zaczarowana Kraina
                       Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                       Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                       Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                       Efektywny powrót na rynek pracy!
                       Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                       WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                       Akademia kompetencji cyfrowych
                       szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                       Aktywni na rynku pracy 30+
                       szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                       Akademia programowania

                       Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                       sprawdź szczegóły                       Godziny pracy biura

                       Pon - Pt: 8 - 16
                       Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                       LokalizacjaOdwiedź Nas!

                        

                       Formularz kontaktowy

                       Biura regionalne

                       ul. Lubartowska 74a/30, II piętro, 20-094 Lublin, Polska
                       ul. Mariacka 10A/2, 70-546 Szczecin, Polska
                       ul. Ofiar Katynia 25, 49-300 Brzeg, Polska
                       ul. Mszczonowska 33/35 pok. 203, 96-100 Skierniewice, Polska
                       ul. Kościuszki 2, 05-270 Marki, Polska
                       ul. Inowłodzka 11, 26-300 Opoczno, Polska
                       ul. Piotrkowska 10A, 25-510 Kielce, Polska

                       Adres

                       J&C Group
                       Plac Kaszubski 8 pok. 201
                       81-350 Gdynia

                       Zobacz mapę