Aktualne projekty

Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 31.05.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

Główny cel projektu:

Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.


Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego, pozostające bez pracy (5 osób biernych zawodowo i 25 osób bezrobotnych) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia (9 osób),
  • osoby długotrwale bezrobotne (12 osób),
   • osoby z niepełnosprawnościami (6 osób),
   • kobiety.
   • Projekt zakłada udział 40% mieszkańców terenów wiejskich oraz 10% osób opiekujących się osobami zależnymi.    Działania w projekcie:

    • Diagnoza UP, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczno-doradcze:
    • ◊ Tworzenie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – łącznie 11h/Uczestnika Projektu (UP),
     - Analiza potrzeb klienta – spotkania indywidualne,
     - Rynek pracy i warsztat edukacyjny – sesja grupowa,
     - Warsztat samopoznania – sesja grupowa,
     - Indywidualna ocena zawodowa – spotkania indywidualne,
     - Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie indywidualne.
     ◊ Doradztwo zawodowe
     - Spotkania grupowe (po 10 osób): Poszukiwanie pracy, zasady rekrutacji w firmach, określenie list potencjalnych pracodawców, przygotowanie CV,
     - Spotkania indywidualne: ocena niepowodzeń, analiza dotychczasowych braków, wyrównywanie deficytów i wyznaczanie nowego celu.
     ◊ Wsparcie psychologiczne
     - identyfikacja źródeł niepowodzeń, motywacja poprzez pokazanie możliwości, wskazanie metod rozwiązywania problemów.
     ◊ Pośrednictwo pracy.
     - analiza IPD, dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia.

     • Szkolenia:
     • ◊ Kursy/szkolenia „szyte na miarę” przygotowujące do egzaminów certyfikowanych lub nadające uprawnienia dla 27 UP. Wybór szkoleń zgodny z wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami – zgodnie z IPD i z potrzebami lokalnego rynku pracy. Wszyscy UP otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia, a osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu – certyfikaty rozpoznawalne i uznawane w branży.

      • Staże zawodowe:
      • ◊ Płatne, 3-miesieczne staże dla 21 UP z najlepszą frekwencją na poprzednich formach wsparcia (szczególnie preferowane osoby niepełnosprawne, w trudnej sytuacji rodzinnej, samotne matki/ojcowie). Staż będzie odpowiadał ustaleniom zawartym w Indywidualnym Planie Działania. Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun stażysty. Po odbyciu stażu wydawane będą zaświadczenia o odbyciu stażu.

       • Wsparcie dodatkowe:
       • • Przerwa kawowa dla uczestników grupowych sesji z zakresu poradnictwa zawodowego oraz poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad osobą zależną,
        • Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie,
        • Materiały w formie papierowej i elektronicznej,
        • Badania lekarskie.


        Kontakt:
        Kinga Natkaniec
        E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        Tel.: 784 036 561

        Biuro projektu:
        ul. Szpitalna 5
        32-300 Olkusz

        Dokumenty do pobrania:

        Udany start na rynku pracy

        O projekcie:

        Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny!


        NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-10-0014/17

        CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 924 922,50 zł

        OKRES REALIZACJI: 01.09.2018 – 30.06.2019
        TYTUŁ PROJEKTU: Udany start na rynku pracy

        Główny cel projektu:

        Aktywizacja zawodowa 60 osób młodych (36 kobiet i 24 mężczyzn w wieku 18-29 lat, w tym minimum 6 osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących woj. łódzkie, pozostających bez pracy i spełniających wymagania grupy docelowej, dzięki kompleksowemu wsparciu odpowiadającemu na zidentyfikowane potrzeby uczestniczek/uczestników, skutkująca zdobyciem zatrudnienia.


        Grupa docelowa:

        Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 18 do 29 lat), zamieszkujące województwo łódzkie, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym:

        • minimum 80% osób biernych zawodowo,
         • maksymalnie 20% osób bezrobotnych, niezarejestrowanych w urzędach pracy,
          • minimum 10% osób z niepełnosprawnościami.

          • Działania w projekcie:

           ◊ Indywidualne rozpoznanie potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz ich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja oddalenia od rynku pracy,
           ◊ Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
           ◊ Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby,
           ◊ Szkolenia z certyfikacją: Wysokiej jakości szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji w obszarze Informatyki i Telekomunikacji,
           ◊ 4-miesięczny staż zawodowy.

             REKRUTACJA:

             Prowadzona w sposób ciągły, przedłużona do 28.02.2019 r.
             Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Skierniewicach). Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

             • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej (punktacja 0-1),
              • Etap merytoryczny - ocena punktowa kryteriów rekrutacyjnych:
               -wykształcenie (waga punktowa:10) na poziomie ISCED 1 = 10pkt./ISCED 2 = 6pkt./ISCED 3 = 4pkt./pozostali = 1pkt.
               -kwalifikacje zawodowe (waga:9): bez kwalifikacji = 10pkt., pozostali =1pkt.
               -doświadczenie zawodowe (waga:8): bez doświadczenia = 10pkt, do 1 roku = 6pkt., pozostali = 1pkt.
               -niepełnosprawność (waga:5): znaczna = 10pkt./umiarkowana = 6pkt./niska = 4pkt.
               • Uczestnicy Projektu muszą posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera.

               • Punkty rozpatrywane będą osobno dla kobiet i mężczyzn. W pierwszej kolejności (przy zachowaniu parytetów) będą kwalifikowane kobiety i osoby niepełnosprawne. Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby o niskich kwalifikacjach oraz bez doświadczenia zawodowego.


                Kontakt:
                Anna Socha
                E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                Tel: 515 908 336

                Biuro projektu:
                ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                96-100 Skierniewice


                Dokumenty do pobrania:

                Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

                Regulamin projektu


                Formularz zgłoszeniowy


                Oświadczenie


                Oświadczenie o statusie na rynku pracy


                Harmonogram form wsparcia                Ostatnia aktualizacja:
                18.01.2019

                Facebook
                 

                e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

                O projekcie:

                NR PROJEKTU: RPSW.08.04.02-26-0047/17

                CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415 625,00 zł

                OKRES REALIZACJI: 01.02.2018-31.05.2019
                TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

                Główny cel projektu:

                Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 90% z 210 Uczestników Projektu (126 kobiet i 84 mężczyzn z obszarów wiejskich wybranych gmin powiatu ostrowieckiego) poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.


                Grupa docelowa:

                Osoby dorosłe, w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu ostrowieckiego (gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

                Projekt jest skierowany wyłącznie do osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup :

                • osoby w wieku 50 lat i więcej,
                 • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, tj: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

                 • 100% Uczestników Projektu stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich.


                  Działania w projekcie:

                  • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
                   • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
                     • Egzaminy i certyfikacja


                      • Kontakt:
                       Bartosz Pakulski
                       Tel.: 533 290 882
                       E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                       Biuro projektu:
                       ul. Piotrkowska 10A
                       25-510 Kielce

                       Dokumenty do pobrania:

                       Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

                       Regulamin projektu


                       Formularz zgłoszeniowy


                       Oświadczenie


                       Ankieta


                       Umowa uczestnictwa
                       Facebook
                        

                       Zaczarowana kraina

                       O projekcie:

                       NR PROJEKTU: RPWP.08.01.01-30-0153/17

                       CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 836 638,85 zł

                       OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019
                       TYTUŁ PROJEKTU: Zaczarowana kraina

                       Główny cel projektu:

                       Upowszechnienie edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci w gminie Kórnik i objęcie dzieci dodatkowymi, wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.


                       Grupa docelowa:

                       60 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 50% dzieci to mieszkańcy terenów wiejskich gminy Kórnik. Projekt w szczególności skierowany jest do:

                       • dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych i adopcyjnych,
                        • dzieci rodziców/opiekunów niepełnosprawnych,
                         • dzieci rodziców/opiekunów pracujących.

                         • Działania w projekcie:

                          • Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego – dostosowanie i modernizacja budynków i pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego.
                          • Praca merytoryczna z dziećmi w nowotworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
                          • Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:
                          • ◊ Gimnastyka korekcyjna,
                           ◊ Rytmika,
                           ◊ Warsztaty twórczego myślenia,
                           ◊ Pantomima.
                          • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami:
                          • ◊ Zajęcia logopedyczne,
                           ◊ Integracja sensoryczna,
                           ◊ Terapia pedagogiczna,
                           ◊ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

                            Kontakt:
                            Tel.: 510 964 090
                            E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                            Biuro projektu:
                            ul. Unii Lubelskiej 3
                            61-249 Poznań

                            Adres przedszkola:
                            Krauthofera 9a
                            62-035 Bnin
                            >>Strona internetowa przedszkola<<
                             


                            Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


                            1/ZK/8.1.1/2018 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i/lub wyposażenie lokalu przeznaczonego na przedszkole
                            Data publikacji: 16.08.2018


                            Facebook
                             
                            Summer Grill
                            Pozyskaliśmyjuż

                            10 000 000

                            na realizację projektów szkoleniowych

                            Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                            W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                            • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                            • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                            • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                            • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                            • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                            • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                            Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                            LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                            1

                            8.1.1 POKL

                            ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                            01.01.2011 - 30.04.2012

                            POMORSKIE

                            1 300 000 ZŁ

                            320

                            2

                            9.6.2 POKL

                            CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                            01.01.2013 - 31.10.2014

                            POMORSKIE

                            1 335 260 ZŁ

                            620

                            3

                            8.1.1 POKL

                            ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                            01.01.2013 - 31.05.2014

                            WIELKOPOLSKIE

                            1 112 490 ZŁ

                            280

                            4

                            8.1.1 POKL

                            ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                            01.03.2013 - 31.12.2013

                            LUBELSKIE

                            464 350 ZŁ

                            90

                            5

                            8.1.1 POKL

                            TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                            01.04.2013 - 30.11.2013

                            OPOLSKIE

                            453 200 ZŁ

                            100

                            6

                            9.6.2 POKL

                            CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                            01.05.2013 - 31.05.2014

                            ZACHODNIOPOMORSKIE

                            955 310 ZŁ

                            455

                            7

                            8.1.1 POKL

                            AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                            01.03.2014 - 28.02.2015

                            LUBELSKIE

                            458 840 ZŁ

                            100

                            8

                            9.6.2 POKL

                            CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                            01.08.2014 - 30.09.2015

                            DOLNOŚLĄSKIE

                            722 000

                            380

                            9

                            8.2 RPWP

                            ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                            01.03.2016 - 30.06.2017

                            WIELKOPOLSKIE

                            383 925

                            210

                            10

                            9.3 RPOP

                            KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                            01.03.2017 - 28.02.2018

                            OPOLSKIE

                            868 950

                            360

                            11

                            9.1.1 RPLD

                            OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                            01.04.2017 - 31.05.2018

                            ŁÓDZKIE

                            958 659,88

                            60

                            12

                            7.2 RPOP

                            OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                            01.03.2017 - 31.07.2018

                            OPOLSKIE

                            999 196,20

                            56

                            13

                            12.4 RPLU

                            KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                            01.05.2017 - 31.07.2018

                            LUBELSKIE

                            660 900

                            121

                            14

                            9.1 RPMA

                            CENTRUM DLA RODZINY

                            01.09.2017 - 31.08.2018

                            MAZOWIECKIE

                            425 625

                            40

                            Aktualne projekty


                            WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                            Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                            aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                            Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                            aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                            Akcja integracja i aktywizacja
                            szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                            Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                            szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                            WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                            Otwarci na zmiany
                            Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                            Kwalifikacje XXI wieku
                            szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                            Udany start na rynku pracy
                            projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


                            e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                            szkolenia komputerowe, woj. łódzkie                            WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                            Klucz do potęgi
                            zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                            Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                            WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                            Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                            Nowy start - lepsza przyszłość
                            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


                            Młodzieżowe wyzwania zawodowe
                            projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


                            Na dobrej drodze do zmiany
                            aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                            WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                            Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                            szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                            WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                            Pomorska Akademia Microsoftu
                            szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                            Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                            szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                            Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                            inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                            Zaplanuj swoją przyszłość!
                            projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                            WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                            Kwalifikacje XXI wieku!
                            szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                            e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                            szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                            WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                            Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                            szkolenia komputerowe, woj. śląskie                            WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                            Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                            Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                            Zaczarowana Kraina
                            Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                            Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                            Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                            Efektywny powrót na rynek pracy!
                            Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                            WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                            Akademia kompetencji cyfrowych
                            szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                            Aktywni na rynku pracy 30+
                            szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                            Akademia programowania

                            Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                            sprawdź szczegóły                            Godziny pracy biura

                            Pon - Pt: 8 - 16
                            Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                            LokalizacjaOdwiedź Nas!

                             

                            Formularz kontaktowy

                            Biura regionalne

                            Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                            Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                            Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                            Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                            Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                            Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                            Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                            Adres siedziby

                            J&C Group
                            Plac Kaszubski 8 pok. 201
                            81-350 Gdynia

                            Zobacz mapę