Aktualne projekty

e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 415 625,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.02.2018-31.12.2018
TYTUŁ PROJEKTU: e-umiejętności - klucz do nowych możliwości

Główny cel projektu:

Nabycie kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych, obejmujących wszystkie obszary ramy DIGCOMP na poziomie podstawowym (A) lub średniozaawansowanym (B) i uzyskanie certyfikatu IC3 potwierdzającego kwalifikacje przez min. 90% z 210 Uczestników Projektu (126 kobiet i 84 mężczyzn z obszarów wiejskich wybranych gmin powiatu ostrowieckiego) poprzez udział w wysokiej jakości szkoleniach komputerowych oraz egzaminie i certyfikacji.


Grupa docelowa:

Osoby dorosłe, w wieku 25 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu ostrowieckiego (gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób należących do co najmniej jednej z poniższych grup :

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, tj: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

  • 100% Uczestników Projektu stanowią osoby pochodzące z obszarów wiejskich.


   Działania w projekcie:

   • Szkolenie z obsługi komputera - poziom podstawowy (80 godzin lekcyjnych)
    • Szkolenie z obsługi komputera - poziom średniozaawansowany (64 godziny lekcyjne)
      • Egzaminy i certyfikacja


       • Kontakt:
        Bartosz Pakulski
        Tel.: 533 290 882
        E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

        Biuro projektu:
        ul. Piotrkowska 10A
        25-510 Kielce

        Dokumenty do pobrania:

        Regulamin projektu


        Formularz zgłoszeniowy


        Oświadczenie


        Ankieta


        Umowa uczestnictwa
        Facebook
         

        Zaczarowana kraina

        O projekcie:

        NR PROJEKTU: RPWP.08.01.01-30-0153/17

        CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 836 638,85 zł

        OKRES REALIZACJI: 01.03.2018 – 31.08.2019
        TYTUŁ PROJEKTU: Zaczarowana kraina

        Główny cel projektu:

        Upowszechnienie edukacji oraz zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci w gminie Kórnik i objęcie dzieci dodatkowymi, wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.


        Grupa docelowa:

        60 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 50% dzieci to mieszkańcy terenów wiejskich gminy Kórnik. Projekt w szczególności skierowany jest do:

        • dzieci z rodzin niepełnych, zastępczych i adopcyjnych,
         • dzieci rodziców/opiekunów niepełnosprawnych,
          • dzieci rodziców/opiekunów pracujących.

          • Działania w projekcie:

           • Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego – dostosowanie i modernizacja budynków i pomieszczeń, zakup mebli i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zabawek i sprzętu specjalistycznego.
           • Praca merytoryczna z dziećmi w nowotworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego nastawiona na rozwój kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w językach obcych i ojczystym, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.
           • Zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:
           • ◊ Gimnastyka korekcyjna,
            ◊ Rytmika,
            ◊ Warsztaty twórczego myślenia,
            ◊ Pantomima.
           • Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami:
           • ◊ Zajęcia logopedyczne,
            ◊ Integracja sensoryczna,
            ◊ Terapia pedagogiczna,
            ◊ Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

             Kontakt:
             Tel.: 510 964 090
             E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

             Biuro projektu:
             ul. Unii Lubelskiej 3
             61-249 Poznań

             Adres przedszkola:
             Krauthofera 9a
             62-035 Bnin
             >>Strona internetowa przedszkola<<
              


             Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


             1/ZK/8.1.1/2018 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych i/lub wyposażenie lokalu przeznaczonego na przedszkole
             Data publikacji: 16.08.2018


             Facebook
              

             Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

             O projekcie:

             NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

             CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

             OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 31.05.2019
             TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

             Główny cel projektu:

             Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy u 50 osób (32 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego.


             Grupa docelowa:

             Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego (woj. wielkopolskie), w tym:

             • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (min. 60%),
              • osoby niepełnosprawne (min. 10%):
               - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
               - o znacznym stopniu niepełnosprawności,
               - z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
               • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ (min. 30%),
               • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (min. 20%),
               • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 70%),
               • osoby długotrwale bezrobotne (min. 32%).

               • Działania w projekcie:

                • Pogłębiona diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu – spotkania z doradcą zawodowym-psychologiem i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
                 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – life coaching,
                  • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,
                   • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje, dopasowane tematyką i zakresem do potrzeb, możliwości i potencjałów Uczestników Projektu oraz podparte analizą lokalnego rynku pracy,
                    • Płatne staże zawodowe na stanowisku odpowiadającym swym zakresem planom rozwoju zawodowego określonego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji,
                     • Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy,
                      • Dla osób niepełnosprawnych: wsparcie trenera pracy wspomaganej.

                       • Kontakt:
                        Agnieszka Michońska-Skomra
                        Tel.: 510 488 157
                        E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                        Biuro projektu:
                        ul. Unii Lubelskiej 3/705
                        61-249 Poznań

                        Dokumenty do pobrania:

                        Regulamin projektu


                        Formularz zgłoszeniowy


                        Oświadczenie                        Facebook
                         

                        Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

                        O projekcie:

                        NR PROJEKTU: RPPK.09.05.00-18-0004/17

                        CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981 037,50 zł

                        OKRES REALIZACJI: 01.04.2018 – 31.03.2019
                        TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości

                        Główny cel projektu:

                        Nabycie kwalifikacji w zakresie projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min.50% ze 150 osób dorosłych (90K,60M) z woj. podkarpackiego, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.


                        Grupa docelowa:

                        Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie:

                        • są osobami w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej),
                         • są osobami w wieku 50 lat i więcej,
                          • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ISCED 3 włącznie) – min.30% Uczestników,
                          • uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego.

                          • Działania w projekcie:

                           • Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji:
                           • ◊ Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (teoria + praktyka),
                            ◊ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (teoria + praktyka).
                            • Zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

                             • Kontakt:
                              E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                              Tel. 531 388 859

                              Biuro projektu:
                              Trzebownisko 616A/10
                              36-001 Trzebownisko

                              Dokumenty do pobrania:

                              Regulamin projektu


                              Formularz zgłoszeniowy


                              Oświadczenie


                              Oświadczenie o rynku pracy


                              Zaświadczenie o nauce


                              Zaświadczenie o zatrudnieniu                              Zapytanie ofertowe/rozeznanie rynku:


                              1/NN/9.5/2018 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.13 i E.14 dla 150 Uczestników Projektu, a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne
                              Data publikacji: 17.05.2018                              2/NN/9.5/2018 Świadczenie na terenie woj. podkarpackiego usług cateringowych dla 150 Uczestników Projektu
                              Data publikacji: 05.10.2018                              2/NN/9.5/2018 Świadczenie na terenie woj. podkarpackiego usług cateringowych dla 150 UP - ponowione
                              Data publikacji: 05.11.2018


                              Facebook
                               
                              Summer Grill
                              Pozyskaliśmyjuż

                              10 000 000

                              na realizację projektów szkoleniowych

                              Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                              W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                              • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                              • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                              • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                              • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                              • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                              • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                              Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków unii europejskiej

                              LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                              1

                              8.1.1 POKL

                              ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                              01.01.2011 - 30.04.2012

                              POMORSKIE

                              1 300 000 ZŁ

                              320

                              2

                              9.6.2 POKL

                              CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                              01.01.2013 - 31.10.2014

                              POMORSKIE

                              1 335 260 ZŁ

                              620

                              3

                              8.1.1 POKL

                              ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                              01.01.2013 - 31.05.2014

                              WIELKOPOLSKIE

                              1 112 490 ZŁ

                              280

                              4

                              8.1.1 POKL

                              ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                              01.03.2013 - 31.12.2013

                              LUBELSKIE

                              464 350 ZŁ

                              90

                              5

                              8.1.1 POKL

                              TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                              01.04.2013 - 30.11.2013

                              OPOLSKIE

                              453 200 ZŁ

                              100

                              6

                              9.6.2 POKL

                              CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                              01.05.2013 - 31.05.2014

                              ZACHODNIOPOMORSKIE

                              955 310 ZŁ

                              455

                              7

                              8.1.1 POKL

                              AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                              01.03.2014 - 28.02.2015

                              LUBELSKIE

                              458 840 ZŁ

                              100

                              8

                              9.6.2 POKL

                              CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                              01.08.2014 - 30.09.2015

                              DOLNOŚLĄSKIE

                              722 000

                              380

                              9

                              8.2 RPWP

                              ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                              01.03.2016 - 30.06.2017

                              WIELKOPOLSKIE

                              383 925

                              210

                              10

                              9.3 RPOP

                              KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                              01.03.2017 - 28.02.2018

                              OPOLSKIE

                              868 950

                              360

                              11

                              9.1.1 RPLD

                              OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                              01.04.2017 - 31.05.2018

                              ŁÓDZKIE

                              958 659,88

                              60

                              12

                              7.2 RPOP

                              OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                              01.03.2017 - 31.07.2018

                              OPOLSKIE

                              999 196,20

                              56

                              13

                              12.4 RPLU

                              KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                              01.05.2017 - 31.07.2018

                              LUBELSKIE

                              660 900

                              121

                              14

                              9.1 RPMA

                              CENTRUM DLA RODZINY

                              01.09.2017 - 31.08.2018

                              MAZOWIECKIE

                              425 625

                              40

                              Aktualne projekty


                              WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                              Biłgorajska projekt aktywizacji zawodowej
                              aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie, powiat biłgorajski


                              Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                              aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                              Akcja integracja i aktywizacja
                              szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                              Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                              szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                              WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                              Otwarci na zmiany
                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. łódzkie


                              Kwalifikacje XXI wieku
                              szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                              Udany start na rynku pracy
                              projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie                              WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                              Klucz do potęgi
                              zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                              Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                              aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                              WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                              Nowe perspektywy dla mieszkańców Radomia
                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m. Radom


                              Projekt NOWA SZANSA
                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie, m.Radom


                              Nowy start - lepsza przyszłość
                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                              WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                              Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                              szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                              WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                              PLUS dla wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia
                              Aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie


                              Pomorska Akademia Microsoftu
                              szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                              Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim
                              szkolenia komputerowe, woj. pomorskie


                              Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                              inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                              Zaplanuj swoją przyszłość!
                              projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                              WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                              Kwalifikacje XXI wieku!
                              szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                              e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                              szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego                              WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                              Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                              szkolenia komputerowe, woj. śląskie                              WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                              Kompleksowa Integracja z rynkiem pracy
                              Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński


                              Zaczarowana Kraina
                              Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                              Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                              Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                              Efektywny powrót na rynek pracy!
                              Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki                              WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE:


                              Akademia kompetencji cyfrowych
                              szkolenia komputerowe, woj. zachodniopomorskie


                              Aktywni na rynku pracy 30+
                              szkolenia zawodowe, woj. zachodniopomorskie


                              Akademia programowania

                              Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                              sprawdź szczegóły                              Godziny pracy biura

                              Pon - Pt: 8 - 16
                              Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                              LokalizacjaOdwiedź Nas!

                               

                              Formularz kontaktowy

                              Biura regionalne

                              Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                              Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                              Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                              Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                              Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                              Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                              Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                              Adres siedziby

                              J&C Group
                              Plac Kaszubski 8 pok. 201
                              81-350 Gdynia

                              Zobacz mapę