Zaplanuj swoją przyszłość!

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!


NR PROJEKTU: POWR.01.03.01-00-0025/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 207,05 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.03.2020
TYTUŁ PROJEKTU: Zaplanuj swoją przyszłość!

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych (w wieku 15-29 lat, w tym minimum 38 kobiet i 27 mężczyzn), w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących (6 kobiet i 6 mężczyzn), poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujące województwo pomorskie, które obowiązkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
   • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
     • matki przebywające w domach samotnej matki,
      • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
       • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
        • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

        • » Minimum 80% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (53 osoby) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);


         » Maksymalnie 20% UP stanowić mogą osoby pracujące (12 osób) - takie jak:
         - ubodzy pracujący;
         - osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
         - osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych;
         - osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.


         » Minimum 50% UP będzie osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (33 osoby) - czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym.


         » Minimum 25% UP to osoby z niepełnosprawnościami (minimum 17 osób), w tym niepełnosprawność ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim, obniżona sprawność sensoryczna, funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, psychofizyczna, niepełnosprawność sprzężona.


         » Wszyscy UP zamieszkiwać muszą województwo pomorskie, preferowane są osoby z powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia (powyżej 10%).



         Działania w projekcie:

         I. IDENTYFIKACJA POTRZEB czyli opracowanie na spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu,
         II. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY czyli pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przygotowanie do rozmów z konkretnym pracodawcą, skierowanie na staż/do zatrudnienia,
         III. KURSY/SZKOLENIA „SZYTE NA MIARĘ” Z CERTYFIKACJĄ czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, dobrane z doradcą zawodowym - wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem. Szkolenia zakończone egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
         IV. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 53 osób biernych zawodowo, trwające przez okres 3 miesięcy).


           REKRUTACJA:

           Prowadzona w sposób ciągły od sierpnia 2018 r. Na potrzeby realizacji projektu przedłużona do końca września 2019 r. Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Gdyni). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

           • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej,
            • Etap merytoryczny - rozmowa prowadzona na podstawie kwestionariusza badającego oczekiwania kandydata, motywację do wzięcia udziału w projekcie, zainteresowania.

             PUNKTACJA:
             • 10 punktów za każde kryterium kwalifikowalności: niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, niska wiedza o rynku pracy, brak koncepcji kariery zawodowej, trudna sytuacja rodzinna, korzystanie z pomocy społecznej, brak stałego miejsca zamieszkania (maksymalnie 70 punktów);
              • 10 punktów za każde kryterium strategiczne: zamieszkiwanie na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 10%, niepełnosprawność, samotne matki (maksymalnie 30 punktów).
               Łącznie każdy kandydat na Uczestnika Projektu otrzymać może maksymalnie 100 punktów.

              • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji).


               Kontakt:
               E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
               Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
               Tel: 510 964 080

               Biuro projektu:
               Plac Kaszubski 8 pok. 201
               81-350 Gdynia

               Dokumenty do pobrania:

               Summer Grill
               Pozyskaliśmyjuż

               10 000 000

               na realizację projektów szkoleniowych

               Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

               W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

               • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
               • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
               • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
               • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
               • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
               • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

               Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków Unii Europejskiej

               LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

               1

               8.1.1 POKL

               ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

               01.01.2011 - 30.04.2012

               POMORSKIE

               1 300 000 ZŁ

               320

               2

               9.6.2 POKL

               CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

               01.01.2013 - 31.10.2014

               POMORSKIE

               1 335 260 ZŁ

               620

               3

               8.1.1 POKL

               ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

               01.01.2013 - 31.05.2014

               WIELKOPOLSKIE

               1 112 490 ZŁ

               280

               4

               8.1.1 POKL

               ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

               01.03.2013 - 31.12.2013

               LUBELSKIE

               464 350 ZŁ

               90

               5

               8.1.1 POKL

               TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

               01.04.2013 - 30.11.2013

               OPOLSKIE

               453 200 ZŁ

               100

               6

               9.6.2 POKL

               CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

               01.05.2013 - 31.05.2014

               ZACHODNIOPOMORSKIE

               955 310 ZŁ

               455

               7

               8.1.1 POKL

               AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

               01.03.2014 - 28.02.2015

               LUBELSKIE

               458 840 ZŁ

               100

               8

               9.6.2 POKL

               CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

               01.08.2014 - 30.09.2015

               DOLNOŚLĄSKIE

               722 000 ZŁ

               380

               9

               8.2 RPWP

               ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

               01.03.2016 - 30.06.2017

               WIELKOPOLSKIE

               383 925 ZŁ

               210

               10

               9.3 RPOP

               KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

               01.03.2017 - 28.02.2018

               OPOLSKIE

               868 950 ZŁ

               360

               11

               9.1.1 RPLD

               OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

               01.04.2017 - 31.05.2018

               ŁÓDZKIE

               958 659 ZŁ

               60

               12

               7.2 RPOP

               OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

               01.03.2017 - 31.07.2018

               OPOLSKIE

               999 196 ZŁ

               56

               13

               12.4 RPLU

               KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

               01.05.2017 - 31.07.2018

               LUBELSKIE

               660 900 ZŁ

               121

               14

               9.1 RPMA

               CENTRUM DLA RODZINY

               01.09.2017 - 31.08.2018

               MAZOWIECKIE

               425 625 ZŁ

               40

               15

               6.1.2 RPPM

               PLUS DLA WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

               01.12.2016 - 30.11.2018

               POMORSKIE

               893 210 ZŁ

               66

               16

               9.1 RPMA

               PROJEKT NOWA SZANSA

               01.11.2017 - 30.11.2018

               MAZOWIECKIE

               418 262 ZŁ

               31

               17

               8.10 RPZP

               AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

               01.01.2018 - 31.12.2018

               ZACHODNIO-POMORSKIE

               468 300 ZŁ

               180

               18

               9.1 RPLU

               BIŁGORAJSKA PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

               01.06.2017 - 31.12.2018

               LUBELSKIE

               1 040 074 ZŁ

               61

               19

               9.1 RPMA

               NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

               01.11.2017 - 31.01.2019

               MAZOWIECKIE

               833 088 ZŁ

               89

               20

               5.5 RPPM

               SZKOLENIA MICROSOFT - EDUKACJA I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

               01.03.2017 - 28.02.2019

               POMORSKIE

               1 627 848 ZŁ

               564

               21

               5.5 RPPM

               POMORSKA AKADEMIA MICROSOFT

               01.03.2017 - 31.03.2019

               POMORSKIE

               1 984 416 ZŁ

               720

               22

               7.1.2 RPWP

               KOMPLEKSOWA INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

               01.04.2017 - 31.03.2019

               WIELKOPOLSKIE

               715 756 ZŁ

               20

               23

               9.1.1 RPLD

               OTWARCI NA ZMIANY

               01.09.2017 - 31.03.2019

               ŁÓDZKIE

               700 307 ZŁ

               69

               Aktualne projekty


               WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


               Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
               aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


               Akcja integracja i aktywizacja
               szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


               Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
               szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie



               WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


               Kwalifikacje XXI wieku
               szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


               Udany start na rynku pracy
               projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


               e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
               szkolenia komputerowe, woj. łódzkie



               WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


               Klucz do potęgi
               zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


               Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
               aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie



               WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


               Nowy start - lepsza przyszłość
               aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


               Młodzieżowe wyzwania zawodowe
               projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


               Na dobrej drodze do zmiany
               aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie



               WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


               Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
               szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie



               WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


               Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
               inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


               Zaplanuj swoją przyszłość!
               projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie i kujawsko-pomorskie



               WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


               Kwalifikacje XXI wieku!
               szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


               e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
               szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


               Rozwój drogą do sukcesu
               szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego



               WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


               Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
               szkolenia komputerowe, woj. śląskie



               WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


               Aktywna droga do celu
               Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie, wybrane obszary powiatu ostródzkiego



               WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


               Zaczarowana Kraina
               Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


               Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
               Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


               Efektywny powrót na rynek pracy!
               Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki


               Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna
               Edukacja szkolna, woj. wielkopolskie, gmina Osieczna


               Akademia programowania

               Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.




               sprawdź szczegóły



               Godziny pracy biura

               Pon - Pt: 8 - 16
               Soboty i niedziele: biuro nieczynne

               LokalizacjaOdwiedź Nas!

                

               Formularz kontaktowy

               Biura regionalne

               Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
               Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
               Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
               Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
               Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
               Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
               Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

               Adres siedziby

               J&C Group
               Plac Kaszubski 8 pok. 201
               81-350 Gdynia

               Zobacz mapę