Młodzieżowe wyzwania zawodowe

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), biernych zawodowo, zamieszkujących w powiatach ostrołęckim i m. Ostrołęka. Udział w projekcie jest bezpłatny!


NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-14-0008/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 326 449,20 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 30.09.2019
TYTUŁ PROJEKTU: Młodzieżowe wyzwania zawodowe

Główny cel projektu:

Wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 24 osób młodych w wieku 15-29 lat (15 kobiet, 9 mężczyzn), w tym z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w powiatach ostrołęckim i mieście Ostrołęka, dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy, realizowanych w ramach programu zawodowo-edukacyjnego obejmującego: identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.


Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkujące powiat ostrołęcki lub miasto Ostrołęka, które są bierne zawodowo lub pozostają bez pracy i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz nie uczestnicą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących powiat ostrołęcki lub miasto Ostrołęka.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które zaliczają się choćby do jednej z poniższych grup:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
   • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
     • matki przebywające w domach samotnej matki,
      • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
       • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
        • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

        • » 100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (24 osoby: 15 kobiet, 9 mężczyzn) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);


         » Minimum 60% UP stanowiły będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym (9 kobiet, 6 mężczyzn);


         » Minimum 55% UP stanowić będą osoby z terenów wiejskich(8 kobiet, 5 mężczyzn);


         » Minimum 45% UP będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze - czyli miasto Ostrołęka (7 kobiet, 4 mężczyzn);


         » Minimum 20% UP to osoby objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) (3 kobiety, 2 mężczyzn)


         » Minimum 8% UP to osoby z niepełnosprawnościami, (1 kobieta, 1 mężczyzna).         Działania w projekcie:

         I. IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH ORAZ DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, czyli opracowanie na spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu,
         II. PORADNICTWO ZAWODOWE, czyli ocena problemów i potrzeb zawodowych oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
         Sześcciu Uczestników Projektu weźmie udział w nowatorskim elemencie poradnictwa zawodowego: coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w tym wychowawczego,
         III. WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE, czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, "szyte na miarę" = dobrane z doradcą zawodowym (wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem). Szkolenia możliwe są w zawodach wskazywanych jako deficytowe w województwie mazowieckim i powiecie ostrołęckim oraz w oparciu o dane wynikające z dokumentu "Barometr zawodów". Szkolenia zakończone będą egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
         IV. POŚREDNICTWO PRACY, czyli wsparcie w zakresie poszukiwania ofert pracy zgodnych z umiejętnościami, pomoc w napisaniu CV i LM, trening negocjacji i rozmów o pracę,
         V. STAŻ ZAWODOWY, czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 53 osób biernych zawodowo, trwające średnio 4 miesięce).


           REKRUTACJA:

           Prowadzona w sposób ciągły od stycznia 2019 r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników. Rekrutacja trwa!
           Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
           Pierwszeństwo udziału w projekcie, a więc dodatkowe punkty do listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu otrzymają:

           • kobiety (+6 punktów);
            • osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, czyli ISCED 3; +5 punktów);
             • osoby z obszarów wiejskich (+4 punkty);
              • osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+3 punkty);
               • osoby objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji (+2 punkty);
                • osoby niepełnosprawne (+1 punkt).

                • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji). W przypadku osób, które otrzymają taką samą liczbę punktów, preferowane będą osoby najdłużej niepracujące.


                 Kontakt:
                 Bartosz Pakulski
                 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                 Tel: 505 290 882

                 Biuro projektu:
                 ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                 26-600 Radom

                 Dokumenty do pobrania:

                 Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

                 Regulamin projektu


                 Formularz zgłoszeniowy


                 Deklaracja


                 Oświadczenie


                 Oświadczenie opiekuna prawnego


                 Ankieta umiejętności i kwalifikacji


                 Ostatnia aktualizacja:
                 21.03.2019

                 Facebook
                  
                 Summer Grill
                 Pozyskaliśmyjuż

                 10 000 000

                 na realizację projektów szkoleniowych

                 Ofertaszkolenia, doradztwo, consulting

                 W ramach współpracy z kontrahentami zewnętrznymi oferujemy realizacje:

                 • szkoleń certyfikowanych ECDL (np. Base, Web Editing, CAD, Zarządzanie Projektami itd.) dostosowanych do potrzeb klienta i grupy docelowej,
                 • szkoleń certyfikowanych Microsoft Office Certificate,
                 • szkoleń certyfikowanych IC3 w ramach DIGCOMP (Rama Kompetencji cyfrowych) na poziomie zaawansowania A, B i C,
                 • zapewnienie odpowiednich warunków szkoleniowych - mobilna sali szkoleniowa wraz z laboratorium komputerowym (projektory, 40 sztuk laptopów z legalnym oprogramowaniem)
                 • organizacji innych szkoleń dostosowanych do potrzeb klienta w obszarze ICT
                 • podwykonawstwa w ramach realizacji projektów EFS w zakresie całościowego zarządzania projektami, organizacji szkoleń informatycznych, rekrutacji, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, doradztwo psychologiczne itp.)

                 Zrealizowane projektyPozyskaliśmy już prawie 27 mln złotych ze środków Unii Europejskiej

                 LP. Działanie Tytuł projektu Okres realizacji Województwo Wartość Liczba UP

                 1

                 8.1.1 POKL

                 ECDL EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH

                 01.01.2011 - 30.04.2012

                 POMORSKIE

                 1 300 000 ZŁ

                 320

                 2

                 9.6.2 POKL

                 CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                 01.01.2013 - 31.10.2014

                 POMORSKIE

                 1 335 260 ZŁ

                 620

                 3

                 8.1.1 POKL

                 ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                 01.01.2013 - 31.05.2014

                 WIELKOPOLSKIE

                 1 112 490 ZŁ

                 280

                 4

                 8.1.1 POKL

                 ZAISTNIEĆ W SIECI SZKOLENIE ECDL WEBSTARTER

                 01.03.2013 - 31.12.2013

                 LUBELSKIE

                 464 350 ZŁ

                 90

                 5

                 8.1.1 POKL

                 TEAMBUILDING· SZKOLENIE OUTDOROWE PRZYSZŁOŚCI OPOLSKICH FIRM

                 01.04.2013 - 30.11.2013

                 OPOLSKIE

                 453 200 ZŁ

                 100

                 6

                 9.6.2 POKL

                 CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEI\ISTWA INFORMACYJNEGO

                 01.05.2013 - 31.05.2014

                 ZACHODNIOPOMORSKIE

                 955 310 ZŁ

                 455

                 7

                 8.1.1 POKL

                 AKADEMIA NOWOCZESNYCH KOMPETENCJI ICT

                 01.03.2014 - 28.02.2015

                 LUBELSKIE

                 458 840 ZŁ

                 100

                 8

                 9.6.2 POKL

                 CERTYFIKAT ECDL KLUCZEM DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

                 01.08.2014 - 30.09.2015

                 DOLNOŚLĄSKIE

                 722 000 ZŁ

                 380

                 9

                 8.2 RPWP

                 ECDL BASE - CYFROWE WSPARCIE DLA WIELKOPOLSKI

                 01.03.2016 - 30.06.2017

                 WIELKOPOLSKIE

                 383 925 ZŁ

                 210

                 10

                 9.3 RPOP

                 KOMPETENCJE CYFROWE KLUCZEM DO SUKCESU

                 01.03.2017 - 28.02.2018

                 OPOLSKIE

                 868 950 ZŁ

                 360

                 11

                 9.1.1 RPLD

                 OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA – KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

                 01.04.2017 - 31.05.2018

                 ŁÓDZKIE

                 958 659 ZŁ

                 60

                 12

                 7.2 RPOP

                 OD AKTYWNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO

                 01.03.2017 - 31.07.2018

                 OPOLSKIE

                 999 196 ZŁ

                 56

                 13

                 12.4 RPLU

                 KWALIFIKACJE PRZYSZŁOŚCI

                 01.05.2017 - 31.07.2018

                 LUBELSKIE

                 660 900 ZŁ

                 121

                 14

                 9.1 RPMA

                 CENTRUM DLA RODZINY

                 01.09.2017 - 31.08.2018

                 MAZOWIECKIE

                 425 625 ZŁ

                 40

                 15

                 6.1.2 RPPM

                 PLUS DLA WIEDZY, KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA

                 01.12.2016 - 30.11.2018

                 POMORSKIE

                 893 210 ZŁ

                 66

                 16

                 9.1 RPMA

                 PROJEKT NOWA SZANSA

                 01.11.2017 - 30.11.2018

                 MAZOWIECKIE

                 418 262 ZŁ

                 31

                 17

                 8.10 RPZP

                 AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH

                 01.01.2018 - 31.12.2018

                 ZACHODNIO-POMORSKIE

                 468 300 ZŁ

                 180

                 18

                 9.1 RPLU

                 BIŁGORAJSKA PROJEKT AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

                 01.06.2017 - 31.12.2018

                 LUBELSKIE

                 1 040 074 ZŁ

                 61

                 19

                 9.1 RPMA

                 NOWE PERSPEKTYWY DLA MIESZKAŃCÓW RADOMIA

                 01.11.2017 - 31.01.2019

                 MAZOWIECKIE

                 833 088 ZŁ

                 89

                 20

                 5.5 RPPM

                 SZKOLENIA MICROSOFT - EDUKACJA I KWALIFIKACJE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

                 01.03.2017 - 28.02.2019

                 POMORSKIE

                 1 627 848 ZŁ

                 564

                 21

                 5.5 RPPM

                 POMORSKA AKADEMIA MICROSOFT

                 01.03.2017 - 31.03.2019

                 POMORSKIE

                 1 984 416 ZŁ

                 720

                 22

                 7.1.2 RPWP

                 KOMPLEKSOWA INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY

                 01.04.2017 - 31.03.2019

                 WIELKOPOLSKIE

                 715 756 ZŁ

                 20

                 23

                 9.1.1 RPLD

                 OTWARCI NA ZMIANY

                 01.09.2017 - 31.03.2019

                 ŁÓDZKIE

                 700 307 ZŁ

                 69

                 Aktualne projekty


                 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE:


                 Mali Odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata
                 aktywizacja zawodowa, woj. lubelskie


                 Akcja integracja i aktywizacja
                 szkolenia zawodowe, woj. lubelskie


                 Z pracy do pracy - wsparcie dla osób dotkniętych zwolnieniami w woj. lubelskim
                 szkolenia zawodowe, program typu outplacement, woj. lubelskie                 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:


                 Kwalifikacje XXI wieku
                 szkolenia komputerowe, woj. łódzkie


                 Udany start na rynku pracy
                 projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. łódzkie


                 e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                 szkolenia komputerowe, woj. łódzkie                 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE:


                 Klucz do potęgi
                 zajęcia edukacyjne dla uczniów, woj. małopolskie


                 Skuteczni na rynku pracy - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy
                 aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. małopolskie                 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE:


                 Nowy start - lepsza przyszłość
                 aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie


                 Młodzieżowe wyzwania zawodowe
                 projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. mazowieckie, powiat ostrołęcki i miasto Ostrołęka


                 Na dobrej drodze do zmiany
                 aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. mazowieckie                 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE:


                 Nowe kwalifikacje - Nowe możliwości
                 szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. podkarpackie                 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE:


                 Zwiększenie efektywności poprzez wdrożenie systemu usprawniającego współpracę z partnerami biznesowymi i klientami w firmie J&C GROUP celem poprawy konkurencyjności
                 inwestycja wewnętrzna, woj. pomorskie


                 Zaplanuj swoją przyszłość!
                 projekt dla młodych, aktywizacja zawodowa, woj. pomorskie                 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE:


                 Kwalifikacje XXI wieku!
                 szkolenia zawodowe - komputerowe, woj. świętokrzyskie


                 e-umiejętności - klucz do nowych możliwości
                 szkolenia komputerowe, woj. świętokrzyskie, wybrane gminy powiatu ostrowieckiego


                 Rozwój drogą do sukcesu
                 szkolenia zawodowe - komputerowe, wybrany obszar woj. świętokrzyskiego                 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:


                 Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy
                 szkolenia komputerowe, woj. śląskie                 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE:


                 Aktywna droga do celu
                 aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. warmińsko-mazurskie, wybrane obszary powiatu ostródzkiego                 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE:


                 Zaczarowana Kraina
                 Edukacja przedszkolna, woj. wielkopolskie, gmina Kórnik


                 Chcieć to móc! – Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
                 Aktywizacja społeczno-zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat m. Konin i powiat koniński


                 Efektywny powrót na rynek pracy!
                 Aktywizacja zawodowa, woj. wielkopolskie, powiat kolski, koniński, słupecki, turecki


                 Akademia programowania

                 Uczymy programowania metodą bootcampu - czyli bardzo intensywnego treningu programistycznego, na którym przygotujesz się do zawodu programisty. Niezależnie od wykształcenia możesz zmienić swoje życie i zostać programistą - od zera. Naukę zaczniesz od podstaw i zdobędziesz umiejętności Junior PHP Developera. Nasz kurs PHP jest idealnie dostosowany do obecnego rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów przez bardzo doświadczonych trenerów - programistów, którzy na co dzień pracują zawodowo, tworząc programy i aplikacje. Stawiamy na praktykę - już od pierwszych godzin kursu będziesz samodzielnie pisać podstawowe skrypty, aby stopniowo wdrażać się i pisać coraz bardziej skomplikowane programy. Kończąc ten kurs jesteś gotowym do pracy jako młodszy programista.
                 sprawdź szczegóły                 Godziny pracy biura

                 Pon - Pt: 8 - 16
                 Soboty i niedziele: biuro nieczynne

                 LokalizacjaOdwiedź Nas!

                  

                 Formularz kontaktowy

                 Biura regionalne

                 Kielce (25-510), ul. Piotrkowska 10A
                 Lublin (20-094), ul. Lubartowska 74a/30, II piętro
                 Poznań (61-249), ul. Unii Lubelskiej 3/705
                 Radom (26-600), ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
                 Skierniewice (96-100), ul. Mszczonowska 33/35 pok. 212
                 Szczecin (70-546), ul. Mariacka 10A/2
                 Trzebownisko (36-001), Trzebownisko 616A/10

                 Adres siedziby

                 J&C Group
                 Plac Kaszubski 8 pok. 201
                 81-350 Gdynia

                 Zobacz mapę