logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2021-05-31. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0009/20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 419.069,04 zł

KWOTA WSPÓŁFINANSOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ: 356.208,68 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy - II edycja

 

Główny cel projektu:

Podwyższona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 30 osób (18K/12M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym minimum 10% to osoby z niepełnosprawnościami, osoby należące do grup defaworyzowanych (zgodnie z opisem grupu docelowej), zammieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu olkuskiego województwa małopolskiego, dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu, skutkujące uzyskaniem kwalifikacji przez minimum 24 osoby oraz osiągnięciem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez minimum 45% Uczestników Projektu (minimum 60% w przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat).

 

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego województwa małopolskiego, pozostające bez pracy (osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia (minimum 40% uczestników),
 • osoby długotrwale bezrobotne (minimum 25% uczestników),
 • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 10% uczestników),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (minimum 40% uczestników),
 • kobiety (minimum 60% uczestników),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do wyżej wymienionych grup, maksymalnie 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie).

75% Uczestników projektu stanowiły będą: osoby niepełnosprawne i/lub osoby w wieku powyżej 50 lat i/lub osoby opiekujące się osobami zależnymi. Minimum 30% Uczestników będzie mieszkańcami miasta Olkusz.

Projekt dostępny dla osób niepełnosprawnych!  Dla Uczestników Projektu, którzy będą tego potrzebowali przewidziane jest wsparcie tłumacza czy asystenta. Materiały dostępne bedą również w wersji elektronicznej.  Treść dokumentów nie zawiera trudnych, niezrozumiałych zwrotów. Strona projektu spełnia minimalny standard dostępności cyfrowej. Wejście do budynku Biura Projektu jest na poziomie terenu wokół budynku, posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na korytarzach brak wystających gablot, dekoracji, reklam, przeszkód ruchowych.
Osoby zaangażowane w realizację projektu posiaają wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans, równego traktowania, niestereotypowego patrzenia na płeć.

 

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM, o ile spełniają przesłanki określone w innych kryteriach wyboru projektu.
Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla UP.

  

Działania w projekcie:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).
  - CEL DZIAŁANIA: opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej,
  -  Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (skierowane do wszystkich UP, 3 godziny zegarowe/UP w postaci trzech 1-godzinnych spotkań).
 • Pośrednictwo pracy.
  - CEL DZIAŁANIA: nabycie umiejętności poszukiwania pracy i nawiązanie kontaktu z pracodawcami poszukującymi pracowników,
  -  Indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy (skierowane do wszystkich UP, średnio 8 godzin zegarowych/UP w postaci czterech 2-godzinnych spotkań).
 • Szkolenia komputerowe.
  - CEL DZIAŁANIA: uzyskane kwalifikacje/kompetencje cyfrowe niezbędne na lokalnym rynku pracy,
  -  Szkolenia wynikające z IPD zakończone certyfikacją (skierowane do 22 UP: średnio 60 godzin zegarowych w postaci średnio 10 spotkań po średnio 6 godzin zegarowych).
 • Szkolenia zawodowe.
  - CEL DZIAŁANIA: uzyskane kwalifikacje/kompetencje zawodowe niezbędne na lokalnym rynku pracy,
  -  Szkolenia wynikające z IPD zakończone certyfikacją (dopasowane do potrzeb i możliwości danego uczestnika, skierowane do 24 UP: średnio 80 godzin zegarowych/osobę lub grupę, w postaci średnio 10 spotkań indywidualnych lub grupowych po 8 godzin zegarowych).
 • Staże zawodowe.
  - CEL DZIAŁANIA: nabycie doświadczenia zawodowego odpowiadającego na zapotrzeby lokalnego rynku pracy,
  -  3-miesięczne (dla 15 UP) staże zawodowe u lokalnych pracodawców (wymiar dzienny maksymalnie 8 godzin, wymiar tygodniowy maksymalnie 40 godzin, dla osób niepełnosprawnych wymiar dzienny maksymalnie 7 godzin, wymiar tygodniowy maksymalnie 35 godzin).
  •  Wsparcie dodatkowe (przyznawane zgodnie z regulaminem): 
   - Zwrot kosztów transportu/dojazdu na poszczególne formy wsparcia (nie dla wszystkich UP), 
   - Catering (przerwa kawowa, obiad), 
   - Stypendium szkoleniowe i stażowe, 
   - Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie, 
   - Materiały w formie papierowej i elektronicznej, 
   - Badania lekarskie.

Kontakt:

Ewa Magiera
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 784 036 561

Biuro projektu:

Budynek KPREMIUM
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz
czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00 oraz w soboty

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie UP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Umowa udziału w projekcie

 

logo swietokrzyskie