logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2021-05-31. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0009/20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 419.069,04 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy - II edycja

 

Główny cel projektu:

Podwyższona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 30 osób (18K/12M) bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym minimum 10% to osoby z niepełnosprawnościami, osoby należące do grup defaworyzowanych (zgodnie z opisem grupu docelowej), zammieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze powiatu olkuskiego województwa małopolskiego, dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu, skutkujące uzyskaniem kwalifikacji przez minimum 24 osoby oraz osiągnięciem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez minimum 45% Uczestników Projektu (minimum 60% w przypadku bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat).

 

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy powiatu olkuskiego województwa małopolskiego, pozostające bez pracy (osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia (minimum 40% uczestników),
 • osoby długotrwale bezrobotne (minimum 25% uczestników),
 • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 10% uczestników),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (minimum 40% uczestników),
 • kobiety (minimum 60% uczestników),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do wyżej wymienionych grup, maksymalnie 20% osób bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie).

75% Uczestników projektu stanowiły będą: osoby niepełnosprawne i/lub osoby w wieku powyżej 50 lat i/lub osoby opiekujące się osobami zależnymi. Minimum 30% Uczestników będzie mieszkańcami miasta Olkusz.

Projekt dostępny dla osób niepełnosprawnych!

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM, o ile spełniają przesłanki określone w innych kryteriach wyboru projektu.
Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla UP.

  

Działania w projekcie:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).
  - CEL DZIAŁANIA: opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej,
  -  Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (skierowane do wszystkich UP, 3 godziny zegarowe/UP w postaci trzech 1-godzinnych spotkań).
 • Pośrednictwo pracy.
  - CEL DZIAŁANIA: nabycie umiejętności poszukiwania pracy i nawiązanie kontaktu z pracodawcami poszukującymi pracowników,
  -  Indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy (skierowane do wszystkich UP, średnio 8 godzin zegarowych/UP w postaci czterech 2-godzinnych spotkań).
 • Szkolenia komputerowe.
  - CEL DZIAŁANIA: uzyskane kwalifikacje/kompetencje cyfrowe niezbędne na lokalnym rynku pracy,
  -  Szkolenia wynikające z IPD zakończone certyfikacją (skierowane do 22 UP: średnio 60 godzin zegarowych w postaci średnio 10 spotkań po średnio 6 godzin zegarowych).
 • Szkolenia zawodowe.
  - CEL DZIAŁANIA: uzyskane kwalifikacje/kompetencje zawodowe niezbędne na lokalnym rynku pracy,
  -  Szkolenia wynikające z IPD zakończone certyfikacją (dopasowane do potrzeb i możliwości danego uczestnika, skierowane do 24 UP: średnio 80 godzin zegarowych/osobę lub grupę, w postaci średnio 10 spotkań indywidualnych lub grupowych po 8 godzin zegarowych).
 • Staże zawodowe.
  - CEL DZIAŁANIA: nabycie doświadczenia zawodowego odpowiadającego na zapotrzeby lokalnego rynku pracy,
  -  3-miesięczne (dla 15 UP) staże zawodowe u lokalnych pracodawców (wymiar dzienny maksymalnie 8 godzin, wymiar tygodniowy maksymalnie 40 godzin, dla osób niepełnosprawnych wymiar dzienny maksymalnie 7 godzin, wymiar tygodniowy maksymalnie 35 godzin).
  •  Wsparcie dodatkowe (przyznawane zgodnie z regulaminem): 
   - Zwrot kosztów transportu/dojazdu na poszczególne formy wsparcia (nie dla wszystkich UP), 
   - Catering (przerwa kawowa, obiad), 
   - Stypendium szkoleniowe i stażowe, 
   - Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie, 
   - Materiały w formie papierowej i elektronicznej, 
   - Badania lekarskie.

Kontakt:

Ewa Magiera
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 784 036 561

Biuro projektu:

Budynek KPREMIUM
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz
czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00 oraz w soboty

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie UP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Umowa udziału w projekcie

 

logo swietokrzyskie