logo swietokrzyskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), biernych zawodowo, zamieszkujących w powiatach ostrołęckim i m. Ostrołęka. Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

O projekcie:

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-14-0008/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 326 449,20 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.01.2020

TYTUŁ PROJEKTU: Młodzieżowe wyzwania zawodowe

Główny cel projektu:

Wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 24 osób młodych w wieku 15-29 lat (15 kobiet, 9 mężczyzn), w tym z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w powiatach ostrołęckim i mieście Ostrołęka, dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy, realizowanych w ramach programu zawodowo-edukacyjnego obejmującego: identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkujące powiat ostrołęcki lub miasto Ostrołęka, które są bierne zawodowo lub pozostają bez pracy i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz nie uczestnicą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych zamieszkujących powiat ostrołęcki lub miasto Ostrołęka.

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które zaliczają się choćby do jednej z poniższych grup:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

» 100% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (24 osoby: 15 kobiet, 9 mężczyzn) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);

» Minimum 60% UP stanowiły będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych - czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym (9 kobiet, 6 mężczyzn);

» Minimum 55% UP stanowić będą osoby z terenów wiejskich(8 kobiet, 5 mężczyzn);

» Minimum 45% UP będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze - czyli miasto Ostrołęka (7 kobiet, 4 mężczyzn);

» Minimum 20% UP to osoby objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) (3 kobiety, 2 mężczyzn)

» Minimum 8% UP to osoby z niepełnosprawnościami, (1 kobieta, 1 mężczyzna).

 

Działania w projekcie:

I. IDENTYFIKACJA POTRZEB OSÓB MŁODYCH ORAZ DIAGNOZOWANIA MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, czyli opracowanie na spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu,
II. PORADNICTWO ZAWODOWE, czyli ocena problemów i potrzeb zawodowych oraz rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej i umiejętności poruszania się po rynku pracy,
Sześcciu Uczestników Projektu weźmie udział w nowatorskim elemencie poradnictwa zawodowego: coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego, w tym wychowawczego,
III. WYSOKIEJ JAKOŚCI SZKOLENIA ZAWODOWE, czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, "szyte na miarę" = dobrane z doradcą zawodowym (wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem). Szkolenia możliwe są w zawodach wskazywanych jako deficytowe w województwie mazowieckim i powiecie ostrołęckim oraz w oparciu o dane wynikające z dokumentu "Barometr zawodów". Szkolenia zakończone będą egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
IV. POŚREDNICTWO PRACY, czyli wsparcie w zakresie poszukiwania ofert pracy zgodnych z umiejętnościami, pomoc w napisaniu CV i LM, trening negocjacji i rozmów o pracę,
V. STAŻ ZAWODOWY, czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 53 osób biernych zawodowo, trwające średnio 4 miesięce).

 

REKRUTACJA:

Prowadzona w sposób ciągły od stycznia 2019 r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników. Rekrutacja trwa!
Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
Pierwszeństwo udziału w projekcie, a więc dodatkowe punkty do listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu otrzymają:

 • kobiety (+6 punktów);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia ponadgimnazjalnego włącznie, czyli ISCED 3; +5 punktów);
 • osoby z obszarów wiejskich (+4 punkty);
 • osoby zamieszkujące miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+3 punkty);
 • osoby objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji (+2 punkty);
 • osoby niepełnosprawne (+1 punkt).

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Maksymalnie otrzymać można 17 punktów w ramach punktacji do pierwszeństwa udziału w Projekcie. Tworzona będzie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji). W przypadku osób, które otrzymają taką samą liczbę punktów, preferowane będą osoby najdłużej niepracujące.

Najważniejsze punkty z Regulaminu Uczestnictwa w projekcie:

1. Kandydat na Uczestnika Projektu ma obowiązek wypełnić i dostarczyć do Beneficjenta (osobiście lub mailowo, a następnie Pocztą Polską/kurierem) dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie Uczestnika Projektu, a także – jeśli dotyczy:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument, o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ewentualnie kserokopia legitymacji osoby z niepełnosprawnością (OzN),
 • w przypadku osoby nieletniej – oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wieku Uczestnika.

2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania udziału w projekcie, składając pisemną informację zawierającą wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie.

3. Niezgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa, a także nieobecność na szkoleniu oraz stażu, która przekracza 20% łącznej liczby planowanych godzin na dane wsparcie, skutkuje obowiązkiem zwrotu równowartości kosztów udziału w projekcie – proporcjonalnie do czasu uczestniczenia w nim.

4. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy Uczestników z powodu:
a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,
b) nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć z doradcą zawodowym, coachem, pośrednikiem pracy,
c) nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20% zajęć szkoleń oraz ponad 20% godzin staży zawodowych. 5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:
a) punktualnie stawiać się na zajęcia i regularnie w nich uczestniczyć, potwierdzając swoją obecność podpisem na liście obecności,
b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia,
c) przystąpić do egzaminu po ukończeniu szkolenia,
d) wypełniać ankiety oraz inne dokumenty (listy obecności, potwierdzenia otrzymania certyfikatów, testy i in.) służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
e) w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. statusu na rynku pracy (tj. kopie umów z pracodawcami, oryginały zaświadczeń od pracodawców, kopie wypisów z właściwej ewidencji, dokumenty poświadczające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej),
f) w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. efektywności zatrudnieniowej (tj. kopie umów z pracodawcami, oryginały zaświadczeń od pracodawców, kopie wypisów z właściwej ewidencji, dokumenty poświadczające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej),
g) udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację POWR niezbędnych informacji do celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.

6. Rezygnacja z udziału w projekcie, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów po stronie Uczestnika, możliwa jest na etapie doradztwa, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stażu zawodowego – Beneficjent wymaga wówczas od Uczestnika ksero umowy (w przypadku podjęcia zatrudnienia), zwolnienia lekarskiego lub oświadczenia opisującego zaistniałą sytuację.
Kontakt:
Bartosz Pakulski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 505 290 882

Biuro projektu:
ul. Kilińskiego 15/17 lok. 207
26-600 Radom

Dokumenty do pobrania: