EFS kolor lskie PL

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2021-03-31.

Szkolenia komputerowe i językowe dla osób dorosłych, w wieku 25 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych i/lub językowych, które pracują i należą do grup defaworyzowanych.

NR PROJEKTU: RPSL.11.04.01-24-06B2/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 482 512,60 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Tiki i języki – Twoją szansą na rozwój

 

Główny cel projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych u 130 osób, w wieku 25 lat i więcej, pracujących, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji należących do jednej z poniższych grup: osoby po 50. roku życia; kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka): osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne, osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji w obszarze umiejętności ICT i/lub w obszarze znajomości języków obcych poprzez udział w szkoleniu komputerowym i/lub językowym.

 

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do 130 osób pracujących, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają 25 lat lub więcej;
 • zamieszkują na terenie Śląska (Subregion Centralny) (zgodnie z Kodeksem Cywilnym);
 • osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie ISCED 3),
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia i potwierdzania umiejętności z zakresu umiejętności ICT i/lub języka obcego;
 • złożą w określonym przez Regulamin terminie Formularz zgłoszeniowy wraz z kompletem wymaganych załączników i oświadczeń;
 • przynależą do jednej z niżej wymienionych grup defaworyzowanych:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej (+10 pkt),
 • osoby niepełnosprawne (znaczny +10 pkt, umiarkowany +6 pkt, lekki+4pkt),
 • osoby mieszkające miasto średnie lub miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (+10 pkt),
 • osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane (+10 pkt).

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu nie może zostać:

 • właściciel/właścicielka przedsiębiorstwa, pełniący/-a funkcje kierownicze,
 • wspólnik/wspólniczka pełniący/-a funkcje kierownicze (w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe),
 • osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pracownik/pracownica zakładu pracy powiązanego osobowo, organizacyjnie lub kapitałowo z Beneficjentem projektu.

.

Działania w projekcie:

 • szkolenie językowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • szkolenie komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym,
 • materiały szkoleniowe.

 

Kontakt:

Business Center 1 Sp. z o.o.

Tel.: 720 775 933, 32 253 72 85

E-mail: tTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

ul. Uniwersytecka 13
40-007 Katowice


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Oświadczenie Uczestnika - RPO

Umowa uczestnictwa

 

EFS kolor lskie PL