logo wariamazury

 

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019 - 28.02.2022

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0118/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 951 645,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: PLUS dla wiedzy i doświadczenia

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

 

Główny cel projektu:

Zwiększenie potencjału do zatrudnienia 60 osób (35K, 25M) w wieku powyżej 18 lat, ubogich i/lub wykluczonych społecznie, osób bez zatrudnienia, w tym 3 osób z niepełnosprawnościami (2K i 1M), mieszkańców powiatów bartoszyckiego, lidzbarskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, poprzez skorzystanie przez 60 osób w pierwszej kolejności z instrumentu aktywnej integracji o charakterze społecznym, następnie instrumentów aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

 

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu będą osoby bez zatrudnienia oraz osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne. Uczestnik projektu musi mieszkać na terenie jednego z niżej wymienionych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:

 • BARTOSZYCKI (cały powiat)
 • LIDZBARSKI (cały powiat)
 • NOWOMIEJSKI (cały powiat)
 • NIDZICKI:
   JANOWIEC KOŚCIELNY (GMINA WIEJSKA)
   JANOWO (GMINA WIEJSKA)
   KOZŁOWO (GMINA WIEJSKA)

.Uczestnikami Projektu będą:

 • w 100% osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. korzystające lub kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej, w związku ze spełnianiem co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
 • w 100% mieszkańcy wybranych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego;
 • w 100% osoby bez zatrudnienia, tj. bierne zawodowo, bezrobotne, w tym zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w 60% osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie, czli do wykształcenia ponadgimnazjalnego);
 • w 50% mieszkańcy terenów wiejskich;
 • w 30% osoby długotrwale bezrobotne, tj. z III profilem pomocy;
 • w 30% osoby bierne zawodowo;
 • w 25% osoby w wieku powyżej 50 lat;
 • w 5 % osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, OzN sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym OzN intelektualną i z całościowymi zaburz rozwoju (zg. z Międzynar. Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrow.).

 

Działania w projekcie:

 • Aktywna integracja o charakterze społecznym – diagnoza i wsparcie psychologiczne (zajęcia z psychologiem);
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – doradztwo zawodowe (spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym);
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – szkolenia zawodowe (kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji i kompetencji);
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy i staże zawodowe (pośrednictwo pracy - między innymi: dobór ofert pracy, wspólne poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy oraz skierowanie na staż/do zatrudnienia, 3-miesięczne płatne staże zawodowe).

 

Biuro projektu:

Plac Kombatantów 8/1
14-300 Morąg


Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Oświadczenie - transport

Deklaracja

Umowa uczestnictwa

 

Zamówienia publiczne:

1/ZO/PLUS/11.1.1/2019 Przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dla 60 UP 
Data publikacji: 21.10.2019

2/ZO/PLUS/11.1.1/2019 Organizacja i przeprowadzenie kursów/szkoleń zawodowych dla 60 UP 
Data publikacji: 28.10.2019

1/rr/PLUS/11.1.1/2021 Prowadzenie doradztwa zawodowego dla 59 UP
Data publikacji: 21.10.2021

3/ZO/PLUS/11.1.1/2021 Szkolenia zawodowe dla 10 UP
Data publikacji: 03.12.2021

logo wariamazury