OKRES REALIZACJI: 01.03.2017 - 31.03.2019

logo pomorskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPPM.05.05.00-22-0005/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 984 416,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Pomorska Akademia Microsoftu

Główny cel projektu:
Podniesienie kluczowych umiejętności w zakresie ICT wśród 720 osób (396K,324M) w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach i 50+ z obszaru woj. pomorskiego

 

Grupa docelowa:

Do projektu mogą się zgłaszać osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, które jednocześnie:

  • są osobami w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), w tym osobami w wieku 50 lat i więcej (minimum 30%),
  • są osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (minimum 70%),
  • są pracownikami sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub podmiotów ekonomii społecznej (ES)/ przedsiębiorstw społecznych.
  • minimum 60% osób zamieszkuje tereny wiejskie.

 

Działania w projekcie: