Aktualne projekty

logo swietokrzyskie

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe z obszaru TIK oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.

logo swietokrzyskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

Projekt dla pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

lubuskie zestawienie poziom kolor 2018 efrr

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 rok życia, zamieszkujących województwo lubuskie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0108/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 410 750,75 zł

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018 – 30.09.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Skuteczni na rynku pracy – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej osób bez pracy

Główny cel projektu:

Zaktywizowanie w wymiarze zawodowym 30 osób, w tym 15 kobiet i 15 mężczyzn, osób wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego w okresie 01.06.2018 – 31.05.2019 r.

logo swietokrzyskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), biernych zawodowo, zamieszkujących w powiatach ostrołęckim i m. Ostrołęka. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a515/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 404 431,00 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.01.2020
TYTUŁ PROJEKTU: Na dobrej drodze do zmiany

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9617/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 418 712,75 zł

OKRES REALIZACJI: 2018-03-01 - 2019-08-31

TYTUŁ PROJEKTU: Nowy start - lepsza przyszłość

Główny cel projektu:

Ponowne zintegrowanie społeczne, zawodowe oraz edukacyjne 30 osób (18 Kobiet, 12 Mężczyzn) w obszarze powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

logo swietokrzyskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSL.07.01.03-24-04E8/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 411 832,69 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 30.06.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy

Projekt realizowany w partnerstwie z: BUSINESS CENTER 1 Sp. z o.o.

Główny cel projektu:

Wejście na rynek pracy 100 osób z województwa śląskiego pozostających bez pracy i biernych zawodowo poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 327 874,32 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.03.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój drogą do sukcesu

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 40% z 40 osób dorosłych należących do grupy docelowej poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0034/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 414 293,55 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.01.2020

TYTUŁ PROJEKTU: Aktywna droga do celu

Projekt realizowany w partnerstwie z: BSMART Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Główny cel projektu:

Wzrost kompetencji społeczno-zawodowych 36 osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osoby bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w gminach powiatu ostródzkiego, w których procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent os. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województwa, poprzez realizację programu aktywnej integracji z wykorzystaniem instrumentów społecznych i zawodowych.

warmisko mazurskie zestawienie EFS poziom kolor 2018

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego tj. powiaty: m. Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński, wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 – 30.09.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

logo swietokrzyskie

 

RPWP.06.02.00-30-0104/17 => Poradnictwo zawodowe oraz szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.02-03-0189/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 305 944,11 zł

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 – 31.07.2020
TYTUŁ PROJEKTU: Inwestujemy w przyszłość – wsparcie dla uczniów z gminy Osieczna

Główny cel projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych 260 uczniów w wieku kwalifikującym do klas I-VIII szkoły podstawowej poprzez rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych, indywidualne podejście do ucznia i doposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznej, jak również poprzez podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w zakresie wdrożenia pracy eksperymentem i wspomożenia rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.