OKRES REALIZACJI: 01.03.2017 – 28.02.2019

logo pomorskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPPM.05.05.00-22-0021/16

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 627 848,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Szkolenia Microsoft – edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim

Główny cel projektu:

Podniesienie kluczowych umiejętności w zakresie ICT wśród 540 osób (minimum 55% kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo i niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących obszar województwa pomorskiego.

Grupa docelowa:

Uczestnikami Projektu będą osoby, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie TIK, które jednocześnie:

  • są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo (100%),
  • zamieszkują obszar województwa pomorskiego (100%), w tym tereny wiejskie (minimum 60%),
  • są osobami posiadającymi niskie kwalifikacje (minimum 70%),
  • są osobami niepełnosprawnymi (minimum 5%).

 

Działania w projekcie: