OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-31.05.2021

lubuskie zestawienie poziom kolor 2018 efrr

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, zamieszkujących woj. lubuskie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

TYTUŁ PROJEKTU: Kierunek - aktywizacja

NR PROJEKTU: RPLB.06.02.00-08-0021/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 405 879,38 zł

 

Główny cel projektu:

Podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 UP (minimum 18K/12M), osób  biernych zawodowo znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – w wieku 50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar województwa lubuskiego poprzez kompleksowe wsparcie w projekcie.

 

Grupa docelowa:

Do Projektu mogą zgłaszać się osoby bierne zawodowo o niskich kwalifikacjach, które w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie ukończyły 50 r.ż. zamieszkujące województwo lubuskie.

Kandydaci będą umieszczani na listach potencjalnych UP zgodnie z punktacją uwzględnioną w projekcie, osobno dla kobiet i mężczyzn. W przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch i więcej osób, decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz nabór z listy rezerwowej.

Kryteriami premiującymi są:

 • doświadczenie zawodowe: brak lub do roku = 10 pkt / do 5 lat = 5 pkt / pozostali 1 pkt,
 • wcześniejsze uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO = 5 pkt,
 • długość pozostawania bez zatrudnienia: powyżej 24 miesięcy = 10 pkt., 12-24 miesiące = 5pkt., poniżej = 1pkt.

 

Działania w projekcie:

Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci szkoleń realizowanych w ramach Indywidualnych Planów Działania. Każdy uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu o charakterze zewnętrznym i otrzymać certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności. Projekt zakłada wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz udział w płatnych stażach zawodowych.

W ramach projektu planuje się następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie (zadanie nr 1).

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym – 3 spotkania x 1 godz./UP (dla 30 UP)

Opis obecnej sytuacji UP, bilans mocnych i słabych stron, zdiagnozowanie ścieżki rozwoju zawodowego, bilans kompetencji i analiza predyspozycji, ustalenie problemu zawodowego i wybór sposobu jego rozwiązania, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie IPD.

 • Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby (zadanie nr 2).

Pięć spotkań z pośrednikiem pracy x 1h zegarowa w trakcie trwania całej ścieżki wsparcia (dla 30 UP).

Zakres: wywiad z UP, zebranie informacji, weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy, wsparcie doradcze w zakresie tworzenia dokumentów rekrutacyjnych.

 • Szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (zadanie nr 3).

80h/grupę, 10 spotkań po 8h (dla 30 UP)

Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Skierowania na konkretne szkolenia rozpocznie się dopiero po utworzeniu dla niego IPD.

 • Staże zawodowe (zadanie nr 4)

30 Uczestników Projektu odbędzie 3-miesięczne (10 UP) i 6-miesięczne (20 UP) płatne staże w zawodach, w których UP odbyli szkolenia. Staże odbędą się według programu stworzonego przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem.

Wsparcie dodatkowe:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe (zad. nr 3 i 4),
 • Zwrot kosztów dojazdu dla 8 UP uczestniczących w szkoleniach zawodowych,
 • Zwrot kosztów badań lekarskich,
 • Ubezpieczenie NNW na czas staży.

 

Kontakt:
Agnieszka Michońska-Skomra - Koordynator Regionalnego Projektu
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 510 488 157

Biuro projektu:
ul. Lutycka 3/U3
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Dokumenty do pobrania: