OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 - 31.07.2022.

POLSKA

Opis projektu:

Szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe dla osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), które zamieszkują powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-04-002/19

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 029 968,65 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Akcja: Grudziądzka Aktywizacja

 

Główny cel projektu:

Wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 58 osób młodych w wieku 18-29 lat (30 kobiet, 28 mężczyzn), w tym z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędzie pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkałych w powiatach grudziądzkim i mieście Grudziądz, dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach rynku pracy, realizowanych w ramach programu zawodowo-edukacyjnego obejmującego: identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, pośrednictwo pracy, staże zawodowe.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujące powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, które są bierne zawodowo lub pozostają bez pracy i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy oraz nie uczestnicą w kształceniu i szkoleniu. 

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które zaliczają się choćby do jednej z poniższych grup:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów w zakresu włącznia społecznego realizowanych w ramach Celu Tematycznego 9 w ramach RPO.

 

» 100% Uczestników Projektu stanowiły będą osoby bierne zawodowo (58 osób: 30 kobiet, 28 mężczyzn) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);

» W projekcie weźmie udział minimum 5 osób z niepełnosprawnościami (3 kobiety, 2 mężczyzn), a minimum 29 osób będzie posiadało niepełnosprawność lub niskie kwalifikacje

» Minimum 18 osób zamieszkiwało będzie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

 

Działania w projekcie:

I. A. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, czyli opracowanie na spotkaniach z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego między in.nymicel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu – wsparcie w wymiarze 4 godzin/osobę.

  B. Poradnictwo zawodowe, czyli ocena problemów i potrzeb zawodowych, rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, stworzenie/aktualizacja CV – wsparcie w wymiarze 6h/osobę.

II. Pośrednictwo pracy, czyli wsparcie w zakresie poszukiwania ofert pracy zgodnych z umiejętnościami, trening negocjacji i rozmów o pracę.

III. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe, czyli jedno szkolenie zawodowe na osobę, "szyte na miarę" = dobrane z doradcą zawodowym (wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem). Szkolenia możliwe są w zawodach wskazywanych jako deficytowe w powiecie grudziądzkim i mieście Grudziądz (dane dostępne na stronie www.barometrzawodow.pl). Szkolenia zakończone będą egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

IV. Staż zawodowy, czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 58 osób biernych zawodowo, trwające 6 miesięcy).

 

REKRUTACJA:

Prowadzona w sposób ciągły od września 2019 r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników. 
Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
Pierwszeństwo udziału w projekcie, a więc dodatkowe punkty do listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu otrzymają:

 • Kobiety (+ 5 punktów);
 • Osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCD 1,2,3; + 10 punktów);
 • Osoby z doświadczeniem zawodowym nie dłuższym niż 4 miesiące (+ 5 punktów);
 • Osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat (+ 5 punktów);
 • Osoby niepełnosprawne (+ 10 punktów).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Maksymalnie otrzymać można 35 punktów w ramach punktacji do pierwszeństwa udziału w Projekcie. Tworzona będzie także lista osób rezerwowych (w kolejności, malejąco, według przyznanej punktacji).

 

Najważniejsze punkty z Regulaminu Uczestnictwa w projekcie:

 1. Kandydat na Uczestnika Projektu ma obowiązek wypełnić i dostarczyć do Beneficjenta (osobiście lub mailowo, a następnie Pocztą Polską/kurierem) dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie Uczestnika Projektu, a także – jeśli dotyczy:
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo inny dokument, o którym mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ewentualnie kserokopia legitymacji osoby z niepełnosprawnością (OzN),
 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są zawiadomić Beneficjenta o zamiarze przerwania udziału w projekcie, składając pisemną informację zawierającą wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w terminie do 5 dni roboczych od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność przerwania udziału w projekcie.
 3. Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy Uczestników z powodu:
  a) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego podczas zajęć projektowych,
  b) nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy,
  c) nieusprawiedliwionego opuszczenia ponad 20% zajęć szkoleń oraz ponad 20% godzin staży zawodowych.
 4. Uczestnik/Uczestniczka Projektu ma obowiązek:
  a) punktualnie stawiać się na zajęcia i regularnie w nich uczestniczyć, potwierdzając swoją obecność podpisem na liście obecności,
  b) aktywnie uczestniczyć w zajęciach, aby podnosić swoje umiejętności, które są przedmiotem szkolenia,
  c) przystąpić do egzaminu po ukończeniu szkolenia,
  d) wypełniać ankiety oraz inne dokumenty (listy obecności, potwierdzenia otrzymania certyfikatów, testy i in.) służące bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji Projektu,
  e) w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. statusu na rynku pracy (tj. kopie umów z pracodawcami, oryginały zaświadczeń od pracodawców, kopie wypisów z właściwej ewidencji, dokumenty poświadczające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej),
  f) w ciągu 3 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie udostępnić dane dot. efektywności zatrudnieniowej (tj. kopie umów z pracodawcami, oryginały zaświadczeń od pracodawców, kopie wypisów z właściwej ewidencji, dokumenty poświadczające aktualne prowadzenie działalności gospodarczej),
  g) udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację POWR niezbędnych informacji do celów ewaluacji, monitoringu, kontroli i sprawozdawczości.
 5. Rezygnacja z udziału w projekcie, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów po stronie Uczestnika, możliwa jest na etapie doradztwa, szkolenia zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stażu zawodowego – Beneficjent wymaga wówczas od Uczestnika ksero umowy (w przypadku podjęcia zatrudnienia), zwolnienia lekarskiego lub oświadczenia opisującego zaistniałą sytuację.

  

Rekrutacja:

Marek Mazurski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 601 670 647

 

Kontakt:

Karolina Chrzanowska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 510 964 080

 

Biuro projektu:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Forum Europa
ul. Włodka 16
86-300 Grudziądz

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie Uczestnika

Oświadczenie w ramach EFS

Umowa uczestnictwa

Ankieta - po projekcie

Harmonogram udzielanego wsparcia - z dnia 10.02.2021

 

Zamówienia publiczne:

1/ZO/AKCJA/1.2.1/2019 Indywidualny Plan Działania i poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy dla 58 UP
Data publikacji: 11.12.2019

2/ZO/AKCJA/1.2.1/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla łącznie 58 UP 
Data publikacji: 16.01.2020

3/ZO/AKCJA/1.2.1/2020 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 35 UP 
Data publikacji: 26.06.2020

1/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Indywidualny Plan Działania i poradnictwo zawodowe dla 16 UP
Data publikacji: 31.08.2021

2/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Pośrednictwo pracy dla 16 UP
Data publikacji: 31.08.2021

3/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Pracownik biurowy" dla 3 UP
Data publikacji: 14.09.2021

4/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Pracownik remontowo-budowlany" dla 1 UP
Data publikacji: 14.09.2021

5/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Pracownik biurowy" dla 1 UP
Data publikacji: 05.10.2021

6/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 1 UP
Data publikacji: 05.10.2021

7/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Rejestrator medyczny" dla 1 UP
Data publikacji: 05.10.2021

8/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Asystent ds. księgowości" dla 1 UP
Data publikacji: 03.11.2021


9/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 3 UP
Data publikacji: 03.11.2021

10/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Operator wózków widłowych" dla 1 UP
Data publikacji: 08.11.2021


11/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Pracownik biurowy" dla 1 UP
Data publikacji: 19.11.2021


12/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 1 UP
Data publikacji: 19.11.2021

13/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" dla 1 UP
Data publikacji: 02.12.2021


14/rr/AKCJA/1.2.1/2021 Szkolenie "Pracownik recepcji" dla 1 UP
Data publikacji: 09.12.2021

 

POLSKA