OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 - 31.07.2020

logo swietokrzyskie

 

O projekcie:

Projekt skierowany do osób bez zatrudnienia, zamieszkujących tereny wiejskie, zainteresowanych poradnictwem socjalnym, pedagogicznych, psychologicznym, prawnym, zawodowym, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-a515/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 404 431,00 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Na dobrej drodze do zmiany

 

Główny cel projektu:

Podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych wśród 90% z 36 osób, zamieszkałych na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji, tj:
• Powiat ostrołęcki, gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Troszyn;
• Powiat przasnyski, gminy: Chorzele (obszar wiejski), Czernice Borowe, Jednorożec, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska), poprzez realizację programu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym;
• Powiat białobrzeski: Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Wyśmierzyce (obszar wiejski);
• Powiat radomski: Gózd, Iłża (obszar wiejski), Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Pionki (gmina wiejska), Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew, Skaryszew (obszar wiejski);
• Powiat zwoleński: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń (obszar wiejski);
• Powiat kozienicki: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów;
• Powiat lipski: Chotcza, Ciepielów, Lipsko (obszar wiejski), Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby korzystające lub kwalifikujące się do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, spełniające minimum jedną z przesłanek określonych w ustawie o pomocy społecznej. 100% grupy docelowej będą stanowić osoby niepracujące z ubogich rodzin z dziećmi (min. 1 dziecko do 18 roku życia), zamieszkujące na obszarach wiejskich gmin poniżej progu defaworyzacji powiatu ostrołęckiego, przasnyskiego, białobrzeskiego, radomskiego, zwoleńskiego, kozienickiego oraz lipskiego (wymienione powyżej), które obowiązkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

  • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 5% Uczestników Projektu);
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (25% Uczestników Projektu);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym, czyli do ISCED 3 włącznie; 80% Uczestników Projektu);
  • osoby niezarejestrowane w Urzędzie Pracy (75% Uczestników Projektu);
  • osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z przyznanym III profilem pomocy (15% Uczestników Projektu);
  • osoby bierne zawodowo (10% Uczestników Projektu);
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 (80% Uczestników Projektu).


Działania w projekcie:
Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem w postaci aktywnych form pomocy:

I. Zintegrowane poradnictwo socjalne,
II. Zintegrowane poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne,
III. Poradnictwo zawodowe,
IV. Szkolenia zawodowe,
V. Pośrednictwo pracy,
VI. Staż zawodowy.Kontakt:
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biuro projektu:

Kilińskiego 15/17, lok. 207
26-600 Radom

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Test predyspozycji

 

logo swietokrzyskie