OKRES REALIZACJI: 01.01.2018 - 30.09.2019

logo wielkopolskie

 

O projekcie:

Projekt aktywizacyjny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty: miasto Konin i koniński, zainteresowanych wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

TYTUŁ PROJEKTU: Chcieć to móc! - Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

NR PROJEKTU: RPWP.07.01.02-30-0005/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 487 067,38 zł

 

Główny cel projektu:

Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy u 50 osób (32 kobiet i 18 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego.

 

Grupa docelowa:

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia taką pomocą, z terenu powiatów: miasto Konin i konińskiego (woj. wielkopolskie), w tym:

 • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy (min. 60%),
 • osoby niepełnosprawne (min. 10%):
  - o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  - o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  - z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, dla których zakres wsparcia w projekcie nie powiela działań, które osoby otrzymały lub otrzymują z PO PŻ (min. 30%),
  • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 z przesłanek (min. 20%),
  • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 70%),
  • osoby długotrwale bezrobotne (min. 32%).


Działania w projekcie:

 • Pogłębiona diagnoza potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu – spotkania z doradcą zawodowym-psychologiem i stworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – life coaching,
 • Grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje, dopasowane tematyką i zakresem do potrzeb, możliwości i potencjałów Uczestników Projektu oraz podparte analizą lokalnego rynku pracy,
 • Płatne staże zawodowe na stanowisku odpowiadającym swym zakresem planom rozwoju zawodowego określonego w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji,
 • Indywidualne doradztwo zawodowe w zakresie poszukiwania pracy,
 • Dla osób niepełnosprawnych: wsparcie trenera pracy wspomaganej.


Kontakt:
Agnieszka Michońska-Skomra
Tel.: 510 488 157
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:
ul. Unii Lubelskiej 3/705
61-249 Poznań

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

logo swietokrzyskie