OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 - 30.06.2022. 

logo swietokrzyskie

Opis projektu:

Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców wybranych powiatów woj. małopolskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami i stażami.

 

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0171/20

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 2.044.236,60 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Efektywni na rynku pracy

 

Główny cel projektu:

Podwyższona zdolność do podjęcia zatrudnienia u 168 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, należących do grup defaworyzowanych (zgodnie z opisem grupy docelowej), zamieszkujących w rozumeniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. małopolskiego (w powiatach, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa - zgodnie z opisem obszaru realizacji), dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu skutkującemu uzyskaniem kwalifikacji przez minimum 135 osób oraz osiągnięciem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej przez minimum 45% Uczestników Projektu (UP).

Obszar realizacji:

Dane powiaty wojewóztwa małopolskiego: suski, wielicki, Tarnów, wadowicki, brzeski, gorlicki, chrzanowski, nowosądecki, tatrzański, dąbrowski, nowotarski, proszowicki, oświęcimski, tarnowski, limanowski, olkuski.

 

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 30 lat i więcej, mieszkańcy obszaru realizacji, pozostające bez pracy (osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub osoby bierne zawodowo) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby o niskich kwalifikacjach (minimum 60% uczestników, docelowo 101 osób: 61 kobiet, 40 mężczyzn)
 • osoby powyżej 50 roku życia (minimum 25% uczestników, docelowo 42 osoby: 25 kobiet, 17 mężczyzn),
 • osoby długotrwale bezrobotne (minimum 25% uczestników, docelowo 42 osoby: 25 kobiet, 17 mężczyzn),
 • osoby z niepełnosprawnościami (minimum 5% uczestników, docelowo 9 osób: 6 kobiet, 3 mężczyzn),
 • kobiety (minimum 101 uczestniczek).

Projekt zakłada udział minimum 50% osób biernych zawodowo. 

Projekt dostępny dla osób niepełnosprawnych!

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM, o ile spełniają przesłanki określone w innych kryteriach wyboru projektu.
Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestnika są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla UP.

  

Działania w projekcie:

 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika), opracowanie Indywidualnego Planu Działania IPD).
  - CEL DZIAŁANIA: opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju kariery zawodowej,
  -  Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (skierowane do wszystkich UP, 4h zegarowe/UP w postaci czterech 1-godzinnych spotkań, dodatkowo kontakt mailowy/telefoniczny/on-line).
 • Pośrednictwo pracy.
  - CEL DZIAŁANIA: nabycie umiejętności poszukiwania pracy i nawiązanie kontaktu z pracodawcami poszukującymi pracowników,
  -  Indywidualne spotkania z Pośrednikiem pracy (skierowane do wszystkich UP, średnio 6h zegarowych/UP w postaci sześciu1-godzinnych spotkań).
 • Poradnictwo zawodowe.
  - CEL DZIAŁANIA: nabyta wiedza na temat rynku pracy oraz podniesiona motywacja do aktywności zawodowej,
  -  Spotkania grupowe z Doradcą zawodowym (skierowane do 120 UP: 10 grup po średnio 12 osób, łącznie 20h zegarowych/grupę w postaci 5 spotkań po 4h zegarowe).
 • Szkolenia komputerowe..
  - CEL DZIAŁANIA: uzyskane kwalifikacje/kompetencje cyfrowe niezbędne na lokalnym rynku pracy,
  -  Szkolenia zgodne ze standardem DIGCOMP zakończone certyfikacją (skierowane do 84 UP: 7 grup po średnio 12 osób, łącznie 50h zegarowych/grupę w postaci 10 spotkań grupowych po 5h zegarowych).
 • Szkolenia zawodowe..
  - CEL DZIAŁANIA: uzyskane kwalifikacje/kompetencje zawodowe niezbędne na lokalnym rynku pracy,
  -  Szkolenia wynikające z IPD zakończone certyfikacją (dopasowane do potrzeb i możliwości danego uczestnika, skierowane do 132 UP: średnio 120h zegarowych/osobę lub grupę, w postaci średnio 15 spotkań indywidualnych lub grupowych po 6h zegarowych).
 • Staże zawodowe..
  - CEL DZIAŁANIA: nabycie doświadczenia zawodowego odpowiadającego na zapotrzeby lokalnego rynku pracy,
  -  3-miesięczne (dla 42 UP) i 6-miesięczne (dla 18 UP) staże zawodowe u lokalnych pracodawców (wymiar dzienny maksymalnie 8h, wymiar tygodniowy maksymalnie 40h).
  •  Wsparcie dodatkowe (przyznawane zgodnie z regulaminem):
   - Zwrot kosztów transportu/dojazdu na poszczególne formy wsparcia (nie dla wszystkich UP),
   - Materiały dodatkowe (długopis, ołówek, notes, podręcznik, pen-drive),
   - Catering (przerwa kawowa, obiad),
   - Stypendium szkoleniowe i stażowe,
   - Ubezpieczenie NNW przez cały okres udziału w Projekcie,
   - Materiały w formie papierowej i elektronicznej,
   - Badania lekarskie.

Kontakt:

Małgorzata Renkiewicz
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: 730 015 575

 

Biuro projektu:

Budynek KPREMIUM
ul. Szpitalna 5
32-300 Olkusz
czynne od poniedziałku do piątku 8:00 – 16:00

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Umowa udziału w projekcie

Regulamin uczestnictwa

 

Zamówienia publiczne:

Indywidualne doradztwo zawodowe dla 168 Uczestników Projektu oraz grupowe poradnictwo zawodowe dla 120 Uczestników Projektu
Data publikacji: 18.11.2020

Trener do realizacji szkoleń komputerowych dla 28 Uczestników Projektu
Data publikacji: 07.01.2021

Szkolenie zawodowe - Pracownik biurowy z elementami kadry i płace dla 8 Uczestników Projektu
Data publikacji: 13.01.2021

Certyfikacja - Kompetencje cyfrowe dla 28 Uczestników Projektu
Data publikacji: 19.01.2021

Certyfikacja - Pracownik biurowy z elementrami kadry i płace dla 8 Uczestników Projektu
Data publikacji: 01.02.2021

Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 132 osób wraz z walidacją i certyfikacją
Data publikacji: 22.02.2021

Przeprowadzenie 250 h szkoleń komputerowych wraz z certyfikowanymi egzaminami zewnętrznymi dla 56 Uczestników Projektu
Data publikacji: 13.05.2021

Przeprowadzenie realizacji usługi wsparcia psychologa dla ok. 100 UP
Data publikacji: 05.01.2022

Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego oraz grupowego poradnictwa zawodowego dla 12 Uczestników Projektu oraz wynajmu sali

 

logo swietokrzyskie