OKRES REALIZACJI: 01.08.2018 - 31.12.2021

logo POWER

O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!

NR PROJEKTU: POWR.01.03.01-00-0025/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 979 207,05 zł

TYTUŁ PROJEKTU: Zaplanuj swoją przyszłość!

 

Główny cel projektu:

Trwałe wejście na rynek pracy 65 osób młodych (w wieku 15-29 lat, w tym minimum 38 kobiet i 27 mężczyzn), w tym minimum 80% osób niepracujących, niekształcących i nieszkolących się oraz maksymalnie 20% ubogich pracujących (6 kobiet i 6 mężczyzn), poprzez zastosowanie wysokiej jakości instrumentów i usług rynku pracy.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby młode (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujące województwo pomorskie, które obowiązkowo wpisują się w jedną z niżej wymienionych grup docelowych:

 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

» Minimum 80% Uczestników Projektu (UP) stanowiły będą osoby bierne zawodowo (53 osoby) - czyli takie, które nie pracują, nie szkolą się, nie kształcą, nie są bezrobotne i nie szukają pracy (w tym imigranci i reemigranci spełniający kryteria Grupy Docelowej);

» Maksymalnie 20% UP stanowić mogą osoby pracujące (12 osób) - takie jak:
- ubodzy pracujący;
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
- osoby zatrudnione na umowach krótko-terminowych;
- osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

» Minimum 50% UP będzie osobami o niskich kwalifikacjach zawodowych (33 osoby) - czyli z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym.

» Minimum 25% UP to osoby z niepełnosprawnościami (minimum 17 osób), w tym niepełnosprawność ruchowa, intelektualna w stopniu lekkim, obniżona sprawność sensoryczna, funkcjonowania w społeczeństwie, komunikowania się, psychofizyczna, niepełnosprawność sprzężona.

» Wszyscy UP zamieszkiwać muszą województwo pomorskie, preferowane są osoby z powiatów o najwyższym stopniu bezrobocia (powyżej 10%).Działania w projekcie:

 

I. IDENTYFIKACJA POTRZEB czyli opracowanie na spotkaniach z psychologiem oraz doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania (IPD) zawierającego m.in. cel zawodowy, kwalifikację na szkolenie i wybór stażu,
II. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY czyli pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przygotowanie do rozmów z konkretnym pracodawcą, skierowanie na staż/do zatrudnienia,
III. KURSY/SZKOLENIA „SZYTE NA MIARĘ” Z CERTYFIKACJĄ czyli jedno szkolenie zawodowe/osobę, dobrane z doradcą zawodowym - wybór będzie zgodny z opracowanym IPD danego Uczestnika, jego wykształceniem, kwalifikacjami, kompetencjami i zgłaszanym zapotrzebowaniem. Szkolenia zakończone egzaminem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji/kompetencji zawodowych,
IV. CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ czyli płatne staże zawodowe dobierane zgodnie z IPD (przewidziane dla 53 osób biernych zawodowo, trwające przez okres 3 miesięcy).

 

REKRUTACJA:

Prowadzona w sposób ciągły od sierpnia 2018 r. Na potrzeby realizacji projektu przedłużona do końca września 2019 r. Do udziału w projekcie można się zgłosić wypełniając załączone poniżej dokumenty rekrutacyjne (dokumenty te dostępne są również w biurze projektu w Gdyni). Podpisane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: osobiście, drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną. Prowadzona jest selekcja zgłoszeń, w podziale na dwa etapy postępowania Komisji Rekrutacyjnej:

 

 • Etap formalny - ocena kompletności dokumentów, prawidłowości wypełnienia i ocena spełniania kryteriów formalnych Grupy Docelowej,
 • Etap merytoryczny - rozmowa prowadzona na podstawie kwestionariusza badającego oczekiwania kandydata, motywację do wzięcia udziału w projekcie, zainteresowania.

  PUNKTACJA:
 • 10 punktów za każde kryterium kwalifikowalności: niskie kwalifikacje, brak doświadczenia zawodowego, niska wiedza o rynku pracy, brak koncepcji kariery zawodowej, trudna sytuacja rodzinna, korzystanie z pomocy społecznej, brak stałego miejsca zamieszkania (maksymalnie 70 punktów);
 • 10 punktów za każde kryterium strategiczne: zamieszkiwanie na terenie powiatu o stopie bezrobocia powyżej 10%, niepełnosprawność, samotne matki (maksymalnie 30 punktów).
  Łącznie każdy kandydat na Uczestnika Projektu otrzymać może maksymalnie 100 punktów.
 • Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z największą ilością uzyskanych punktów. Stworzona zostanie także lista osób rezerwowych (w kolejności, według przyznanej punktacji).

 

Kontakt:

Natalia Chabowska
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro projektu:
Plac Kaszubski 8 pok. 201
81-350 Gdynia

Dokumenty do pobrania:

Prosimy o drukowanie dokumentów rekrutacyjnych w kolorze

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

 

Harmonogramy wsparcia: