Aktualne projekty

POLSKA

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-30.06.2021.

Szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe dla osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), które zamieszkują powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.03.2019-31.01.2021

Projekt dla osób dorosłych, mieszkańców województwa lubelskiego (w szczególności zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), które są zainteresowane szkoleniami komputerowymi. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019-31.08.2021.

Projekt wspierający kobiety posiadające dzieci w wieku do lat 3, które mieszkają na terenie miasta Lublin i są zainteresowane żłobkową opieką nad dziećmi.

lubuskie zestawienie poziom kolor 2018 efrr

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-31.05.2021.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, zamieszkujących woj. lubuskie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 2019-07-01 - 2021-04-30.

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019-31.08.2021.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe z obszaru TIK oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-31.01.2021.

Szkolenia komputerowe lub kursy zawodowe oraz poradnictwo specjalistyczne, staże i pośrednictwo pracy dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-31.10.2020.

Poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz pośrednictwo pracy i staże dla osób dorosłych, w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2021-12-31. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców wybranych powiatów woj. małopolskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami i stażami.

maopolska zestawienie poziom kolor 2018

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.06.2022. 

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, mający rozwinąć u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK, umiejętności posługiwania się jezykami obcymi, kreatywność i innowacyjność oraz podnieść kompetencje nauczycieli.

 

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2021-05-31. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.04.2020-31.07.2021.

Projekt skierowany do osób bez zatrudnienia, zamieszkujących tereny wiejskie danych gmin, zainteresowanych poradnictwem socjaspecjalistycznym, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.04.2019-31.01.2021.

Projekt aktywizacyjny dla osób bez zatrudnienia, zamieszkujących obszary wiejskie wybranych gmin powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego, zainteresowanych poradnictwem specjalistycznym, warsztatami, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logotypy pomorskie nowe kolor

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.09.2021. 

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo POWER

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018-30.04.2021.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 – 31.10.2021 Projekt dla osób dorosłych, pracujących, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które zainteresowane są szkoleniami z zakresu języków obcych i/lub umiejętności komputerowych.

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 – 31.12.2021 Projekt dla osób dorosłych, pracujących, zamieszkujących obszar Województwa Śląskiego, które zainteresowane są szkoleniami z zakresu języków obcych i/lub umiejętności komputerowych.

EFS kolor lskie PL

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2021-03-31.

Szkolenia komputerowe i językowe dla osób dorosłych, w wieku 25 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych i/lub językowych, które pracują i należą do grup defaworyzowanych.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-31.12.2020.

Komputerowe kursy zawodowe dla osób dorosłych z Obszaru Startegicznej Interwencji (Ostrowiec Świętokrzyski), które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji  lub kwalifikacji zawodowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020-31.07.2021.

Kursy zawodowe dla osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji  lub kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. i AUD.05.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 327 874,32 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.03.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój drogą do sukcesu

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 40% z 40 osób dorosłych należących do grupy docelowej poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020-31.07.2021.

Kursy zawodowe dla osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji  lub kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. i AUD.05.

logo wariamazury

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020-31.03.2021.

Aktywna integracja o charakterze społecznym oraz zawodowym (w tym szkolenia zawodowe "szyte na miarę") dla osób dorosłych, bez zatrudnienia oraz dla osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, które zamieszkują wybrane powiaty województwa warmińsko-mazurskiego.

warmisko mazurskie zestawienie EFS poziom kolor 2018

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-31.03.2021 

Projekt skierowany do osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego (powiaty: m. Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński), wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo wariamazury

 

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019-28.02.2021.

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.

logo wielkopolskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.03.2019-28.01.2021.

Projekt aktywizacyjny skierowany do kobiet wychowujących małe dzieci do lat 3, zamieszkujących miasto Poznań, zainteresowanych dzienną opieką nad dziećmi, wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

EFS wlkp kolor PL

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.01.2021.

Kursy zawodowe oraz poradnictwo psychologiczno-doradcze, staże i pośrednictwo pracy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w wieku 30 lat i więcej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018-31.12.2020.

Projekt dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej m. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej - warsztaty dla nauczycieli, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań dla uczniów.

EFS wlkp kolor PL

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019 – 31.12.2020

Kursy zawodowe oraz poradnictwo specjalistyczne, staże i pośrednictwo pracy dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, z terenów wiejskich woj. wielkopolskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.