Aktualne projekty

POLSKA

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-31.01.2022.

Szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe dla osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), które zamieszkują powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo lubelskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2019 - 31.12.2021

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Technikum nr 5 i Branżowej Szkoły I stopniaw Chełmie, mający wyposażyć uczniów w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze - zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacjami pracodawców.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 2019-09-01 - 2022-03-31. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców wybranych powiatów woj. małopolskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami i stażami.

maopolska zestawienie poziom kolor 2018

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.06.2022. 

Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie, mający rozwinąć u uczniów kompetencje matematyczno-przyrodnicze, TIK, umiejętności posługiwania się jezykami obcymi, kreatywność i innowacyjność oraz podnieść kompetencje nauczycieli.

 

logo mazowieckie

OKRES REALIZACJI: 01.07.2021 – 31.07.2022

Projekt skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym z obszaru województwa mazowieckiego, zamieszkujące w gminach poniżej progu defaworyzacji, które zainteresowane są wsparciem w postaci poradnictwa specjalistycznego, warsztatów, szkoleń zawodowych i komputerowych oraz staży zawodowych.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.04.2019-31.12.2021.

Projekt aktywizacyjny dla osób bez zatrudnienia, zamieszkujących obszary wiejskie wybranych gmin powiatu ostrołęckiego i przasnyskiego, zainteresowanych poradnictwem specjalistycznym, warsztatami, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logotypy pomorskie nowe kolor

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 - 30.09.2021. 

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo POWER

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018-31.08.2021.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 – 31.10.2021 Projekt dla osób dorosłych, pracujących, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszar Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które zainteresowane są szkoleniami z zakresu języków obcych i/lub umiejętności komputerowych.

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020 – 31.12.2021 Projekt dla osób dorosłych, pracujących, zamieszkujących obszar Województwa Śląskiego, które zainteresowane są szkoleniami z zakresu języków obcych i/lub umiejętności komputerowych.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 - 31.01.2022.

Kursy zawodowe dla osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. i AUD.05.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2020 - 31.01.2022.

Kursy zawodowe dla osób dorosłych z woj. świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji INF.03. i AUD.05.

logo wariamazury

OKRES REALIZACJI: 01.01.2020-31.03.2021.

Aktywna integracja o charakterze społecznym oraz zawodowym (w tym szkolenia zawodowe "szyte na miarę") dla osób dorosłych, bez zatrudnienia oraz dla osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, które zamieszkują wybrane powiaty województwa warmińsko-mazurskiego.

logo wariamazury

 

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019-30.11.2021.

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.