Aktualne projekty

POLSKA

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-31.12.2020.

Szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe dla osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), które zamieszkują powiat grudziądzki lub miasto Grudziądz, pozostają bez pracy oraz nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.03.2019-31.03.2020

Projekt dla osób dorosłych, mieszkańców województwa lubelskiego (w szczególności zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze), które są zainteresowane szkoleniami komputerowymi. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019-30.04.2021. Projekt wspierający kobiety posiadające dzieci w wieku do lat 3, które mieszkają na terenie miasta Lublin i są zainteresowane żłobkową opieką nad dziećmi.

logo swietokrzyskie

Projekt dla pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny!

lubuskie zestawienie poziom kolor 2018 efrr

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-31.05.2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat, zamieszkujących woj. lubuskie. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-30.04.2020. Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.

logo swietokrzyskie

 OKRES REALIZACJI: 01.01.2019-31.03.2020. Kwalifikacyjne kursy zawodowe z obszaru TIK oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar województwa łódzkiego.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-30.09.2020.

Szkolenia komputerowe lub kursy zawodowe oraz poradnictwo specjalistyczne, staże i pośrednictwo pracy dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.09.2018-31.10.2019. Projekt skierowany do osób młodych (w wieku od 18 do 29 lat), pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących województwo łódzkie, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, pośrednika pracy, szkoleniami komputerowymi oraz stażami. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2019-30.04.2020.

Poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe "szyte na miarę" oraz pośrednictwo pracy i staże dla osób dorosłych, w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

 

OKRES REALIZACJI: 01.06.2018-30.11.2019. Aktywizacja zawodowa dla osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy, mieszkańców powiatu olkuskiego, zainteresowanych wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logo swietokrzyskie

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019-31.01.2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), biernych zawodowo, zamieszkujących w powiatach ostrołęckim i m. Ostrołęka. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019-31.01.2020. Projekt skierowany do osób bez zatrudnienia, zamieszkujących tereny wiejskie, zainteresowanych poradnictwem socjalnym, pedagogicznych, psychologicznym, prawnym, zawodowym, pośrednictwem pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPMA.09.01.00-14-9617/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 418 712,75 zł

OKRES REALIZACJI: 2018-03-01 - 2019-08-31

TYTUŁ PROJEKTU: Nowy start - lepsza przyszłość

Główny cel projektu:

Ponowne zintegrowanie społeczne, zawodowe oraz edukacyjne 30 osób (18 Kobiet, 12 Mężczyzn) w obszarze powiatu radomskiego oraz miasta Radom.

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018-31.03.2020.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do osób młodych (w wieku od 15 do 29 lat), zamieszkujących województwo pomorskie, w tym: 80% osób pozostających bez zatrudnienia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz w 20% osób ubogich pracujących. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018-31.12.2019. Projekt inwestycyjny - na rozwój wewnętrzny firmy J&C Group Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018-30.06.2019. Projekt dla osób po 30 roku życia, pozostających bez pracy i biernych zawodowo, zainteresowanych szkoleniami komputerowymi.

logo swietokrzyskie

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPSW.08.05.03-26-0001/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 327 874,32 zł

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019 – 31.03.2019

TYTUŁ PROJEKTU: Rozwój drogą do sukcesu

Główny cel projektu:

Nabycie kwalifikacji w zakresie Projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami lub Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia, przez min. 40% z 40 osób dorosłych należących do grupy docelowej poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2019-31.01.2020. Projekt skierowany do osób dorosłych, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, zainteresowanych wsparciem psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

warmisko mazurskie zestawienie EFS poziom kolor 2018

OKRES REALIZACJI: 01.09.2019-31.03.2021. Projekt skierowany do osób dorosłych, uczących się, pracujących lub zamieszkujących obszar subregionu olsztyńskiego (powiaty: m. Olsztyn, olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, szczycieński), wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, z własnej inicjatywy zainteresowanych uczeniem się. Udział w projekcie jest bezpłatny!

logo wariamazury

 

OKRES REALIZACJI: 01.05.2019-30.04.2020.

Szkolenia komputerowe dla osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji cyfrowych.

logo wielkopolskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.03.2019-31.08.2020.

Projekt aktywizacyjny skierowany do kobiet wychowujących małe dzieci do lat 3, zamieszkujących miasto Poznań, zainteresowanych dzienną opieką nad dziećmi, wsparciem doradcy zawodowego, psychologa, pośrednika pracy oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.01.2018-30.09.2019. Projekt aktywizacyjny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących powiaty: miasto Konin i koniński, zainteresowanych wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz szkoleniami zawodowymi i stażami.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018-30.09.2019. Poradnictwo zawodowe oraz szkolenia komputerowe dla osób bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy, zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego.

logo swietokrzyskie

 

OKRES REALIZACJI: 01.08.2018-31.07.2020. Projekt dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej m. Powstańców Wielkopolskich w Osiecznej - warsztaty dla nauczycieli, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej, zajęcia wyrównawcze i koła zainteresowań dla uczniów.